Obvestila


Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2

Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji

Interni natečaj za sofinanciranje izobraževanja za pridobitev dodatne izobrazbe

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za v času volilne kampanje za volitve predsednika republike

Prijava škode zaradi pozebe in toče v letu 2017

Pogoji za pridobitev previce do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo ZIUGDT

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice


Nov sistem opravljanja dimnikarskih storitev v letu 2017

3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika

Center za socialno delo- pomoč družini na domu

Postopek prijave škode zaradi divjadi

Stališča do pripomb in predlogov DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

Obvestilo Slovenskih železnic glede vzpostavitve digitalnega radijskega sistema GSM-R

Zaključki okrogle mize "Vode nas povezujejo - plovnost reke Save!

Uporabne informacije za organizatorje javnih prireditev v Občini Sevnica

Vozni red avtobus Sevnica - Boštanj - Sevnica od 1.10.2014