Obvestila

 

Previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju

Javni poziv agencije SPIRIT Slovenija podjetjem za udeležbo v  poslovni delegaciji v Rusijo

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območje IV

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2

Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave DPN za daljnovod 2 x 110 KV  Trebnje–Mokronog–Sevnica


Nov sistem opravljanja dimnikarskih storitev v letu 2017

Obvestilo o prepovedi krmljenja prostoživečih vodnih ptic

3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika

Center za socialno delo- pomoč družini na domu

Postopek prijave škode zaradi divjadi

Stališča do pripomb in predlogov DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

Obvestilo Slovenskih železnic glede vzpostavitve digitalnega radijskega sistema GSM-R

Zaključki okrogle mize "Vode nas povezujejo - plovnost reke Save!

Uporabne informacije za organizatorje javnih prireditev v Občini Sevnica

Vozni red avtobus Sevnica - Boštanj - Sevnica od 1.10.2014