Tedenske novice 1.12.2017

27. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Na 27. redni seji se je v torek sestal Občinski svet Občine Sevnica. Osrednji vsebinski točki dnevnega reda sta bili namenjeni obravnavi rebalansa B proračuna za letošnje leto in obravnavi predloga odloka o proračunu za leto 2018.

Kot pri rebalansu A, sprejetem v mesecu maju, tudi rebalans B ne prinaša vsebinskih odmikov od sprejetega proračuna za leto 2017. Prvi rebalans je prerazporedil presežke, pri rebalansu B pa gre na prihodkovni strani za usklajevanje sistemskih virov z med letom povišanim zneskom povprečnine za 3,5 evra na prebivalca ter za pridobitev dodatnih sredstev iz državne rezerve za sanacijo usada na lokalni cesti Podvrh–Trnovec. Rebalans ob bližanju zaključka letošnjega proračunskega leta usklajuje in optimizira izkoriščenost proračunskih sredstev. Nekateri projekti se usklajujejo z drugačno dinamiko in višino virov, tekoči odhodki sledijo potrebam lokalnega okolja, posrednih proračunskih uporabnikov in drugih deležnikov, vse spremembe zneskov pa so plod oziroma posledica usklajevanj, projektiranja, iskanja virov, izvajanja programov in drugih poslovnih dogodkov tako v občinski upravi kot pri drugih proračunskih deležnikih.

Po oktobra opravljeni obravnavi predloga proračuna so člani občinskega sveta na 27. redni seji obravnavali in sprejeli Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2018. Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Tudi v letu 2018 se zagotavlja stabilnost in zadostnost financiranja obveznih zakonskih nalog ter uresničevanje in nadgradnja programov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov in podjetjih, preko razpisov pa tudi številnih organizacij z vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja.

Prihodki proračuna občine za leto 2018 so predvideni v višini 16,6 milijona evrov, od vseh planiranih prihodkov znašajo prihodki iz naslova povprečnine 11,5 milijona evrov. Razvojna naravnanost je odraz vsakoletnih možnosti sofinanciranja lokalnih projektov s strani države in Evropske unije. V letu 2018 bodo v proračunu Občine Sevnica naložbeno politiko v veliki meri oblikovali evropski viri, ki jih je načrtovano pridobiti v višini dobrih 675 tisoč evrov. Na ravni virov s strani države se obeta povečanje investicijskih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin. Planirana je zadolžitev pri poslovni banki v višini 1,8 milijona evrov, kar bo poleg integralnih sredstev proračuna zagotovilo skupaj okrog 5,5 milijona investicijskih sredstev.

Med večjimi investicijami se bodo v letu 2018 uvrstile številne naložbe v lokalno cestno infrastrukturo, urejanje kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, opremljanje objektov vzgoje in izobraževanja, obnova sevniškega bazena, pričetek projekta izgradnje sevniškega stadiona z izvedbo stabilizacije terena, pa tudi razvoj Lisce. Ob potrditvi odloka proračuna je bilo na pobudo svetnikov sprejeto povišanje višine enkratne denarne pomoči za novorojence, ki se za leto 2018 z dosedanjih 310 zvišuje na 400 evrov.

Člani sveta so obravnavali in sprejeli predlog letnega programa kulture v občini Sevnica za leto 2018. Letni program kulture določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Obseg sredstev za izvajanje letnega programa kulture v letu 2018 znaša 765 tisoč evrov.

Obravnavali so tudi letni program športa za leto 2018. Dokument določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, opredeljuje naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa ter določa obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. Po daljši razpravi so dokument sprejeli, z izjemo poglavja, ki opredeljuje način financiranja in izvajanja športnih programov preko javnega razpisa, kar bo občinski svet obravnaval na prihodnji seji. Predvideni skupni obseg sredstev za izvajanje letnega programa športa v letu 2018 znaša okrog 1,27 milijona evrov.

Med drugimi točkami dnevnega redna je bilo obravnavanih in sprejetih nekaj dokumentov s področja okolja in prostora ter opravljenih več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov.

Otvoritev prenovljene ceste Sevnica–Drožanje

Skozi leto je lokalna skupnost izvajala cestnoprometne naložbe po celotnem območju občine, ki so bile namenu predane v sevniškem prazničnem novembru. Zaključena je bila tudi celovita prenova 650-metrskega odseka lokalne ceste od Lekarne pod sv. Rokom v smeri Drožanja, ki uporabnikom te povezave prinaša bolj udobno in bolj varno vožnjo.

Naložba je združila obnovo vozišča, stabilizacijo brežin ter ureditev drenažnega in meteornega odvodnjavanja. Simbolična predaja naložbe namenu je potekala v torek. O pomenu te in drugih tovrstnih naložb je spregovoril župan Srečko Ocvirk, obnovljeni odsek pa je blagoslovil sevniški župnik Jože Brečko.

Zlati jubilej vrtca v Krmelju

V Krmelju so v sredo pripravili praznovanje ob 50. jubileju delovanja vrtca s prepletom otroškega petja, plesa in igre. Prireditev so poimenovali z naslovom »Pol stoletja v vrtčevskih copatkih«, in v tem duhu je bila osrednja gostja prireditve Muca Copatarica, ki je poskrbela za nadvse prijetno vzdušje in veselje najmlajših. Vse to je z nastopom nadgradil še Vili Resnik, ki je prav tako obiskoval krmeljski vrtec oziroma malo šolo.

Številnim navzočim so bili s strani Guste Mirt, ravnateljice Osnovne šole Krmelj, pod okriljem katere deluje vrtec, predstavljeni temeljni mejniki v razvoju vrtca. Izpostavila je pomen prijaznega in sodelovalnega delovnega okolja, pa tudi  stalne povezanosti in dobrega sodelovanja vzgojno-izobraževalne ustanove s širšim okoljem.

Družbeno življenje, z njim pa potrebe časa, je bilo leta 1967, ob prvih korakih delovanja vrtca, drugačno. Gospodarstvo je bilo v fazi razvoja, organizacija dela in časa za družino razporejena drugače. Vrtec je sprva obiskovalo 14 malčkov. Po petih desetletjih delovanja in prilagajanja na različne državne zakonodajne spremembe v organizaciji sistema varstva otrok je vrtec iz prostorov v zgradbi bivše rudarske bolnišnice zrasel v veliko, prijazno in pisano hišo, ki je danes drugi dom 124 malčkom v sedmih oddelkih.

»Varno in prijetno počutje otrok je naša skupna naloga, tako lokalne skupnosti, ki zagotavlja materialne in prostorske pogoje za delovanje šol in vrtcev, kot učiteljev, vzgojiteljev in staršev, ki otrokom nudite kakovostno vzgojo in izobraževanje,« je ob jubileju dejal župan Srečko Ocvirk.

Ob 50-letnici pričetka delovanja vrtca v Krmelju so čestitke podale tudi mag. Andreja Čuk, predstojnica novomeške območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt in s strani Sveta staršev Osnovne šole Krmelj Nuša Vidmar.

Zaključek prazničnega novembra s praznovanjem v Loki

Naložbe v objekte družbenih dejavnosti so naložbe v družbeno vitalnost, ki višajo kakovost bivanja, krepijo dodano vrednost okolja in bogatijo družbene vezi. V letošnjem letu se je v Loki pri Zidanem Mostu ob dobrem sodelovanju v lokalni skupnosti zvrstilo več tovrstnih investicij. Letošnja 110. obletnica podružnične šole v Loki je bila odlična priložnost, kako povezati zadovoljstvo in radost ob pridobitvah, visok jubilej pa je obeležila včerajšnja slovesna prireditev.

Z opravljenimi vzdrževalnimi deli je preurejena okolica podružnične šole, ki ima novo igrišče in parkirišče. Za krajane in šolarje je velika pridobitev knjižnica v prostorih šole. Dela so potekala tudi v Kulturnem domu, ki ima danes olepšano podobo. Program s počastitvijo jubileja in vseh pridobitev so pripravili in številne navzoče v dvorani Trubarjevega doma upokojencev navdušili učenci podružnične šole, pozdrave in dobre želje pa so občinstvu namenili predsednik Sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu Janko Metelko, ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič, direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško in župan Srečko Ocvirk.

»Današnji cikel dogodkov je v veselje in zadovoljstvo celotnemu kraju. Je sinonim povezovanja najrazličnejših področij družbenega, društvenega in družabnega udejstvovanja. Šola je vseskozi srce kraja, in če jo imenujemo srce, lahko rečemo, da ji bodo, na temeljih bogate 110-letne tradicije, nove pridobitve pospešile utrip. Z današnjim dogodkom zaključujemo sevniški praznični november in odpiramo vrata Vencembru, kakor najbolj čarobni mesec zelo domiselno poimenujete v Loki. Naj bo to praznovanje priložnost krepitev vezi v kraju in krajevni skupnosti, ter odskočna deska za vse nadaljnje skupne razvojne izzive,« je misli v nagovoru strnil župan Srečko Ocvirk.

Po zaključni pesmi dr. Janka Prunka, ki jo je posvetil svojemu rojstnemu kraju, Loki in Ločanom, je sledilo odprtje novega igrišča pri šoli, ogled nove knjižnice, razstave fotografij Bojana Dremlja in več drugih tematskih razstav. V prostorih Kulturnega doma je bila na ogled tudi likovna razstava Nevenke Flajs.

55 let tradicije sevniških salamarskih druženj in tekmovanj

V letošnjem letu mineva 55 let od pričetka tekmovanj v Gostilni Vrtovšek v Sevnici, širom Slovenije in tudi v tujini poznanih pod imenom Sevniška Salamiada. V Društvu salamarjev Sevnica so veseli, da vsa ta leta uspešno nadaljujejo s tem običajem, ki pomembno prispeva k spodbudi tradicionalne izdelave domačih suhomesnih izdelkov in lokalni pridelavi hrane.

Obletnico delovanja je društvo proslavilo včeraj na Posestvu Krakovo v Vinski kleti Mastnak, ob tem pa so predstavili delovanje, načrte za prihodnje, prisluhnili pa so tudi predavanju Vinka Križnika o tehnologiji in zorenju domačih salam.

Danes in jutri 12. tradicionalni smučarski sejem

Športno društvo Atraktiva vabi na 12. tradicionalni smučarski sejem, ki poteka danes od 15. do 18. ure in jutri od 8. do 17. ure v prostorih Mladinskega centra Sevnica na sevniškem Trgu svobode. Kot napovedujejo organizatorji, bo tudi letos veliko priložnosti za nakup in prodajo rabljene zimske opreme.

Božično-novoletni sejem na Osnovni šoli Boštanj

Osnovna šola Boštanj jutri, 2. decembra, pripravlja božično-novoletni sejem, ki bo potekal od 10. do 12. ure v veliki šolski telovadnici. V praznični čas bodo s kulturnim programom in srečelovom popeljali učenci šole v sodelovanju s krajevno skupnostjo Boštanj. Celoten izkupiček bo namenjen šolskemu skladu za pomoč socialno šibkejšim in nadarjenim učencem.

Ta veseli dan slovenske kulture

Zveza kulturnih društev Sevnica vabi na koncert ob 15-letnici Pevske skupine Encijan, ki deluje pod okriljem Planinskega društva Lisca Sevnica. Koncert bodo s svojimi deli dopolnili sevniški literati, na ogled pa bo likovna razstava izbranih del z minulih sevniških likovnih shodov.

Prireditev v soorganizaciji sevniške območje izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in s podporo Občine Sevnica bo potekala v nedeljo, 3. decembra, na »ta veseli dan« oziroma dan odprtih vrat slovenske kulture, in sicer v Kulturni dvorani Sevnica s pričetkom ob 18. uri. Vstop na dogodek je prost.

Na ogled razstava Grajske freske

Na sevniškem gradu je še vse do 30. decembra na ogled razstava z naslovom Grajske freske, na kateri se predstavljajo učenci osnovnih šol Brežice, Boštanj in Sava Kladnika Sevnica z likovnimi deli v fresko tehniki. Dela so nastajala v okviru projekta Znanje in veščine iz depoja Posavskega muzeja Brežice, ustvarjali pa so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje.

Razstavo, ki je na ogled v prostorih stolpa dvorane Alberta Felicijana, je v ponedeljek odprt župan Srečko Ocvirk, program kulturnega dogodka pa so pripravili učenci boštanjske in sevniške osnovne šole.

Sevniški čudežni december

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pod okrilje »Čudežnega decembra« tudi letos združuje niz dogodkov za različne generacije. V Sevnici se bodo praznične luči prižgale v ponedeljek, 4. decembra, ko bo potekal pohod »Z lučko na grad« s pričetkom ob 17. uri na sevniškem Glavnem trgu.

Vrh prazničnega dogajanja bo 31. decembra, ko bo pred lokalom Central's v Sevnici silvestrovanje na prostem; najprej za najmlajše s Ku-kuc gledališčem in nato še silvestrovanje z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi Barabami.

Občinska uprava Občine Sevnica