Aktualno

13.07.2017

Javna razgrnitev krovnega prostorskega dokumenta poteka še do 22. julija


Še do vključno 22. julija 2017 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2). Včeraj, 12. julija, je v Kulturni dvorani Sevnica potekala javna obravnava tega krovnega prostorskega dokumenta, ki ga je potrebno prilagajati s potrebami prostora in investitorjev ter skladno s spremembami predpisov s področja prostorskega načrtovanja in gradnje.

Na javni obravnavi so strokovne službe občine skupaj s pripravljavcem dokumenta predstavile potek in postopek izdelave, namen dokumenta ter obseg sprememb in dopolnitev. V postopku priprave sodeluje okrog 30 nosilcev urejanja prostora, ki v prvem mnenju podajo svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb akta, v drugem mnenju, po izvedeni javni razgrnitvi, pa preverijo izpolnitev ter upoštevanje pogojev in prvih mnenj. V času priprave sprememb in dopolnitev OPN 2 je bilo prejetih in obravnavanih 1.030 pobud fizičnih oseb in gospodarskih družb ter 1.710 korekcij stavbnih zemljišč.

Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta je namenjena sodelovanju javnosti v procesu načrtovanja ob upoštevanju podanih pobud. Na vpogled je na občinski spletni strani, v fizični obliki na Občini Sevnica in na spletnem portalu PISO. V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka – do vključno 22. julija 2017 – lahko svoje pripombe in predloge podajo zainteresirane organizacije oziroma posamezniki, in sicer z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica oziroma oddajo preko pošte pisno na obrazcu, objavljenem na občinski spletni strani.

Po sprejemu SD OPN 2 bo Občina Sevnica v naslednjem letu pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta. Od septembra 2014 do danes je bilo prejetih že okrog 120 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki jih občina vseskozi sprejema, pa bodo vključene v nov postopek sprememb OPN. Prav tako bo po sprejemu SD OPN 2 določen rok za dokončno oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.