Posnetek 16. seje občinskega sveta 21.9.2016


Kliknite na posamezno točko dnevnega reda za posnetek :

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne 15.6.2016

3.    Seznanitev s stanjem projekta 3. razvojna os

4.    Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone
Dolenji Boštanj – območje Jamšek - 1. obravnava


5.    Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ - 2. obravnava


6.    Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016

7.    Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica


8.    Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica

9.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica
v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca


10.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica
v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče


11.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Center za socialno delo Sevnica

12.    Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016


13.    Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

14.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

15.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16.    Razno