3. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

3. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica:


1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – oskrba s pitno vodo
2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
3. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
4. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – ravnanje z odpadki