Posnetek 20. seje občinskega sveta 15.2.2017


Kliknite na posamezno točko dnevnega reda za posnetek :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2016
 3. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016
 4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2016
 5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2016
 6. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
 7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Sevnica – skrajšani postopek
 10. Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica
 11. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
 12. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2016
 13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
 14. Predlog sklepa imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
 15. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017
 16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
 17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
 18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
 19. Razno