Posnetek 21. seje občinskega sveta 29.3.2017


1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 15. 2. 2017
3.    Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica
4.    Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici
5.    Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016
6.    Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
7.    Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
1.    Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
2.    Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek
9.    Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga obravnava
10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica – skrajšani postopek
11.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici
12.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
13.    Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica – skrajšani postopek
14.    **Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016
15.    Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
16.    Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica
17.    Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014
18.    Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016
19.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21.    Razno