7. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

7. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica

1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode