Posnetek 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 29. 3. 2017

3.    Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016

4.    Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in izvajanje dogovora za razvoj regij

5.    Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2016

6.    Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2017

7.    Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2016

8.    Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2016

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – skrajšani postopek

10.    Pisno soglasje k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica za nakup poslovnih prostorov

11.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Ana Gale Sevnica

12.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Blanca

13.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj

14.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž

15.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnice lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica

16.    Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

17.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

18.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

19.    Razno