Tedenske novice 1.9.2017

25. redna seja občinskega sveta

Na Gradu Sevnica je v sredo potekala 25. redna seja občinskega sveta. S strani občinske uprave in zavoda KŠTM Sevnica so bile uvodoma predstavljene aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Sevnica se je letos pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem in globalnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinacija.

V zadnjih mesecih se Sevnica vsakodnevno pojavlja v domačih in svetovnih medijih. Turistični in gostinski ponudniki se srečujejo s povečanim obiskom tujih gostov, več je popotnikov, kar je drugače v primerjavi s preteklimi praksami, ko so prevladovali obiski ljubiteljev kulturne in naravne dediščine ter naravnih lepot in različnih možnosti sonaravne rabe obsavskega prostora. Razvoj turizma vseskozi teče kot prilagajanje potrebam in povpraševanju, dolgoročen pogled in umeščanje na turistični zemljevid tudi v obliki pridobitve znaka Slovenia Green Destination pa utirata pot nadaljnjemu razvoju turizma, k čemur so v razpravi pritrdili tudi člani občinskega sveta.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2017. Poročilo pritrjuje izvajanju dela občine v okviru sprejetega proračuna, redno teče financiranje zakonskih nalog, prav tako se skladno s terminskimi plani izvajajo investicije. Slednje se bodo v prevladujoči meri zaključevale v drugi polovici leta.

Osrednji del seje je bil namenjen prostorskim zadevam. Člani občinskega sveta so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2) ter obravnavali stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave. Strokovne službe občine so skupaj s pripravljavcem dokumenta članom sveta predstavile potek in postopek izdelave, namen dokumenta ter obseg sprememb in dopolnitev. V postopku priprave je sodelovalo okrog 30 nosilcev urejanja prostora, ki so v prvem mnenju podali svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb akta, v drugem mnenju, po izvedeni javni razgrnitvi, pa se preveri izpolnitev ter upoštevanje pogojev in prvih mnenj.

V času priprave sprememb in dopolnitev OPN 2 je bilo prejetih in obravnavanih 1.030 pobud fizičnih oseb in gospodarskih družb ter 1.710 korekcij stavbnih zemljišč. Veliko jih je izhajalo iz napovedanega davka na nepremičnine, ki je posameznike spodbudil k pregledu namenske rabe zemljišč. Posebnega pomena so razvojne in investicijske pobude posameznikov in gospodarskih družb ter potrebe razvoja okolja za umeščanje prometne, turistične in druge družbene infrastrukture.

Pripravljavec in izdelovalec dokumenta sta se do prejetih pripomb oziroma pobud opredelila odgovorno in v okviru zakonskih možnosti, gradivo je pred sejo občinskega sveta natančno obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Zelo majhen delež prejetih pobud je bil deležen širše razprave, pri čemer so bile želje, potrebe in možnosti v veliki meri usklajene. Sledi pridobitev končnih mnenj soglasodajalcev, vnovična obravnava usklajenega predloga na seji občinskega sveta in sprejem odloka.

Po sprejemu SD OPN 2 bo Občina Sevnica v naslednjem letu pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta. Od začetka leta 2016 je bilo prejetih že okrog 120 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki jih občina vseskozi sprejema, pa bodo vključene v nov postopek sprememb OPN. Prav tako bo po sprejemu SD OPN 2 določen rok za dokončno oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.

Štipendije za deficitarne poklice in za bodoče prevzemnike kmetij

Z današnjim dnem je odprt javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, in sicer za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov.

Občina Sevnica drugo leto zapored razpisuje tudi 10 štipendij za šolsko leto 2017/2018 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar), strojni tehnik in lesarski tehnik. Namen štipendiranja je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem.

Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma na oddelku za gospodarske dejavnosti. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 16. oktobra 2017.

Obnova ceste in sanacija cestnega usada

Občina Sevnica v naslednjem tednu pričenja še z dvema cestnima investicijama. Od Lekarne pod sv. Rokom v smeri Drožanja bo potekala rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 650 metrov, na relaciji Telče–Malkovec pa bo potekala sanacija cestnega usada z vzpostavitvijo lokalne ceste v prvotno stanje.

Zmanjšanje oziroma odpis prispevkov zaradi elementarne nesreče

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije obvešča kmete, ki so utrpeli škodo zaradi elementarne nesreče, k možnosti podaje predloga za odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri Finančni upravi Republike Slovenije v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane. Obrazec vloge je na voljo na povezavi: www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Obrazci/Vloga_za_znizanje_ali_odpis_prispevkov_za_pokojninsko_in_invalidsko_zavarovanje.pdf.

Zavarovancem se lahko v primerih elementarnih nesreč zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zakon za elementarne nesreče šteje točo, neurje, pozebo, poplave, sušo, žled, premikanje zemeljskih tal, požar, pa tudi pogin živine in rastlinske bolezni in škodljivce, če zavezanec škode ni mogel preprečiti. Škoda se izrazi glede na letni katastrski dohodek kmetije. Glede na odstotek prizadetosti se zavarovanci razdelijo v dve kategoriji: v I. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 do 100 % letnega katastrskega dohodka; v II. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 30 do 80 % letnega katastrskega dohodka. Zavezancu I. kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavezancu II. kategorije prizadetosti pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka.

O upravičenosti do zmanjšanja ali odpisa prispevkov odloči davčni organ v ugotovitveni odločbi na podlagi podatkov o ocenjeni škodi. Zavarovancu se zmanjša ali odpiše letni prispevek od osnove, od katere je bil zavarovan, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove. Tako zmanjšana obveznost se šteje za plačano, saj jo za kmete poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Zbiranje prijav zaradi škode po suši – podaljšanje roka

Na Občinah Sevnica, Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki je na osnovi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v teku zbiranje vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi suše v letu 2017. Rok za podajo vloge je podaljšan do 8. septembra. Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletnih straneh občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini. V primeru, da oškodovanci prijavljajo škodo na pristojni občini, morajo s seboj prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2017. Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.

Za prijavo škode pridejo v poštev naslednje kulture: koruza v zrnju in silažna koruza, travinje in vrtnine na prostem ter ostali njivski posevki z izjemo žit. Občine naprošajo, naj škodo prijavljajo tisti oškodovanci, ki so imeli škodo na zgoraj navedenih kulturah in je ta večja od 30 odstotkov. Pogoj je tudi, da so oškodovanci na dan 15. julij 2017 vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID, in je velikost prijavljene površine poškodovanih kultur večja od 1 ha primerljivih površin.

Povabilo k sodelovanju v mesecu praznovanja občinskega praznika

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in drugim društvom ter podjetjem in organizacijam v občini Sevnica. Vabimo, da s prireditvami in dogodki obogatite kulturno in družabno dogajanje med praznovanjem občinskega praznika. Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika Občine Sevnica s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 10. novembra 2017, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica, ostale prireditve pa bodo v tem mesecu potekale po celotni občini.

Informacije o prireditvah in dogodkih, ki so širšega javnega pomena in jih boste organizirali novembra, bomo strnili v celovit program prireditev. Program bo javno objavljen v medijih in na spletni strani Občine Sevnica. Podatke o prireditvah in dogodkih lahko posredujete do 30. septembra 2017, po navadni pošti na naslov Občine Sevnica oziroma na elektronski naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si. Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev in dogodkov je skupaj z obrazcem za prijavo v celoti objavljen na spletni strani Občine Sevnica, za dodatne informacije pa lahko pokličete v Kabinet župana.

Prvi šolski dan

Novo šolsko leto se je danes pričelo tudi na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki delujejo na devetih lokacijah po občini Sevnica. V šolske klopi je sedlo 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. Srednješolska leta se pričenjajo za 157 učencev, ki so v lanskem šolskem letu uspešno zaključili devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih šolah. V šolskem letu 2016/2017 bo vrtce v občini Sevnica po trenutnih podatkih obiskovalo 691 otrok, vključeni pa bodo v 39 oddelkov, kar je eden več kot v istem času lani. V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. Odstotek vključenosti otrok v vrtce se po trendu iz leta v leto viša. Predšolska vzgoja je sicer zagotovljena na osmih lokacijah po občini.

Občina Sevnica ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pozivata vse udeležence v prometu na dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov ter še posebno pozornost ob pričetku novega šolskega leta.

Občinska uprava Občine Sevnica