Tedenske novice 11.8.2017

Prometne ureditve na sevniškem Glavnem trgu

V Sevnici se je kot dobra praksa izkazala ureditev parkirnih površin, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju. Namen modrih con je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko prezasedenosti parkirnih mest. Doslej so na tak način v Sevnici urejena parkirišča za HTC, na parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB in pred trgovino Izidor ter v starem mestnem jedru pri upravnem središču občine.

Občinski svet Občine Sevnica je marca letos sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici. Da odredba zaživi tudi v praksi, so v teh poletnih tednih v izvajanju vse potrebne ureditve. Parkirni prostori – njihovo število je 18 – so označeni s talnimi označbami modre barve. Po eno parkirno mesto bo namenjeno za invalide, za dostavna vozila in za polnilnico električnih vozil.

Za večjo povezanost površin za pešce so izvedeni potopljeni robniki. Ob vozišču glavne ceste sta zarisani avtobusni postajališči, eno iz smeri Sevnica–Krško pri vstopu v upravni del mesta, drugo vstopno-izstopno mesto iz smeri Krško–Sevnica pa je za zagotovitev zadostne razdalje med obema postajališčema umeščeno na tlakovanem platoju na obcestnem otoku. V nadaljevanju je načrtovana še preureditev javne razsvetljave.

Parkiranje na območju se na podlagi predmetne odredbe omeji na največ eno uro, in sicer v času med 7. in 17. uro. Popoldan, ponoči ter ob nedeljah in državnih praznikih omejitve parkiranja ne bo. Z izvedbo vseh ureditev oziroma prometnih označb bo potrebno čas prihoda označevati na viden način; parkomat v tej fazi ni predviden.

Obnova okolice spomenika v središču Sevnice

Lokalna skupnost je pristopila k  ureditvi ploščadi s spomenikom na Trgu svobode v središču Sevnice. Avtor spomenika borcem NOB in žrtvam okupatorjevega nasilja s ploščadjo pri železniški postaji v središču Sevnice iz leta 1958 je bil Vladimir Braco Mušič, ki je bil mednarodno uveljavljen slovenski arhitekt, urbanist, publicist in univerzitetni predavatelj, rojen v Sevnici.

Občina Sevnica investicijo izvaja skupaj s Krajevno skupnostjo Sevnica, in sicer bo naložba zajemala celovito ureditev širšega območja spomenika z okolico – ploščadi s hortikulturno ureditvijo in postavitvijo klopi, pa tudi obnovo samega spomenika. Celotna vrednost investicije z vso projektno dokumentacijo in nadzorom znaša okrog 170 tisoč evrov in bo zaključena do sredine meseca septembra. Lokalna skupnost pri prenovi te pomembne in zaščitene memorialne dediščine tesno sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Obvestilo o prijavi škode po pozebi

Občina Sevnica vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2017, obvešča o sprejemu izpolnjenih obrazcev za prijavo škode. Oškodovanci morajo na obrazec, ki so ga prejeli od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vpisati odstotek poškodovanost kultur in se podpisati na prvi in hrbtni strani obrazca, ter obrazcu priložiti dokazila, kot so slike oziroma cenilni listi zavarovalnic. V primerih škode po toči je potrebno vpisati tudi datum nastanka škode in odstotek poškodovanosti po toči.

Sprejem obrazcev poteka na Občini Sevnica na Oddelku za gospodarske zadeve v pisarni št. 117 (Mateja Cvetkovič, 07 81 61 237 in 041 600 017) oziroma pisarni št. 118 (Vlasta Kuzmički, 07 81 61 237 in 031 864 273). Rok za oddajo obrazca je sreda, 23. avgust 2017.

Občina Sevnica poziva k oddaji obrazcev tudi tiste oškodovane, ki sicer niso prejeli obrazcev s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so pa utrpeli škodo zaradi pozebe oziroma toče na površini 1 hektarja (ha) primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč,  8 ha gozdov,  5 ha gozdnih plantaž, 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

Obnova državne ceste v Mirnski dolini

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvaja obnovo celotnega zgornjega ustroja na državni cesti Mokronog–Boštanj, na območju kraja Tržišče. Ob popolni zapori ceste je obvoz po lokalnih cestah, in sicer v smeri iz Boštanja po dolini potoka Grahovica proti Brezovcu, Križišču in Hinjcam v Krmelj, proti Tržišču in naprej do Mokronoga oziroma Trebnjega. Za tovorni promet med Trebnjim in Sevnico je obvoz preko avtocestnega priključka pri Krškem.

Občinska uprava Občine Sevnica