Tedenske novice 13.1.2017

Izvajanje zimske službe v občini Sevnica

V teh dneh je ena aktualnejših tem cestno-prometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske službe, ki vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah, od leta 2014 pa na podlagi odloka Občinskega sveta službo izvajanja rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest, vključno z izvajanjem zimske službe, izvaja Komunala Sevnica. Izvajalec zimske službe skrbi za preglede cest in naročila izvajanja zimske službe. Še posebna pozornost je posvečena relacijam, kjer se izvajajo prevozi otrok v šolo.

Medtem ko je občina zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah, so za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti zadolžene krajevne skupnosti, ki same izvedejo izbore izvajalcev. Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci cest. Izvajanje zimske službe lahko otežujejo razne ovire ob cestišču, kot so kupi peska, zemlje in hlodovina ter poškodovano drevje in vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče.

Od junija lani je v veljavi novi državni pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS, št. 38/2016), na podlagi katerega se izvaja zimska služba tudi v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Novost pravilnika za vse, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov, je, da je prevoznost zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih verig. Verige naj bodo zato sestavni del obvezne opreme vozil.

Občina Sevnica zimsko službo izvaja na enak način kot do sedaj. Od vseh kategoriziranih lokalnih cest se prednostno plužijo in posipavajo ceste, po katerih potekajo avtobusni in šolski prevozi, sledijo jim ostale ceste. Za učinkovito izvajanje zimske službe je pomembno zavedanje, da so za dobro izvajanje potrebne počiščene površine tudi ob in nad cestiščem. Zato je potrebno redno čistiti zemljišča ob cesti, neglede na lastništvo, s tem pa omogočiti varnejše odvijanje prometa tudi v zimskem času. Skupni preventivni ukrepi omogočajo bolj kakovostno izvajanje zimske službe, s tem pa povečanje varnosti v cestnem prometu in zadovoljstvo vseh uporabnikov javnih površin.

Javna razprava v sklopu izdelave celostne prometne strategije

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevnica je v vseh fazah predvideno vključevanje javnosti, zato je občina skupaj z izdelovalcem strategije, podjetjem Savaprojekt d. d. Krško, v tem tednu organizirala javno razpravo. Namen strategije je vzpostavitev trajnostnega prometnega načrtovanja oziroma spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, kot so kolesarjenje, pešačenje in javni potniški promet.

Na razpravi, ki je potekala v sredo v Kulturni dvorani Sevnica, so bili podrobneje preverjeni in dopolnjeni cilji, ciljne vrednosti in kazalci, zlasti pa ukrepi ter možni občinski programi s področja razvoja trajnostnega prometa, ki bi jih bilo moč financirati s pomočjo sredstev Evropske unije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Občinska uprava Občine Sevnica