Tedenske novice 14.7.2017

 

Javna razgrnitev krovnega prostorskega dokumenta še do 22. julija

Še do vključno 22. julija 2017 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2). V sredo, 12. julija, je v Kulturni dvorani Sevnica potekala javna obravnava tega krovnega prostorskega dokumenta, ki ga je potrebno prilagajati s potrebami prostora in investitorjev ter skladno s spremembami predpisov s področja prostorskega načrtovanja in gradnje.

Na javni obravnavi so strokovne službe občine skupaj s pripravljavcem dokumenta predstavile potek in postopek izdelave, namen dokumenta ter obseg sprememb in dopolnitev. V postopku priprave sodeluje okrog 30 nosilcev urejanja prostora, ki v prvem mnenju podajo svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb akta, v drugem mnenju, po izvedeni javni razgrnitvi, pa preverijo izpolnitev ter upoštevanje pogojev in prvih mnenj. V času priprave sprememb in dopolnitev OPN 2 je bilo prejetih in obravnavanih 1.030 pobud fizičnih oseb in gospodarskih družb ter 1.710 korekcij stavbnih zemljišč.

Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta je namenjena sodelovanju javnosti v procesu načrtovanja ob upoštevanju podanih pobud. Na vpogled je na občinski spletni strani, v fizični obliki na Občini Sevnica in na spletnem portalu PISO. V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka – do vključno 22. julija 2017 – lahko svoje pripombe in predloge podajo zainteresirane organizacije oziroma posamezniki, in sicer z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica oziroma oddajo preko pošte pisno na obrazcu, objavljenem na občinski spletni strani.

Po sprejemu SD OPN 2 bo Občina Sevnica v naslednjem letu pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta. Od septembra 2014 do danes je bilo prejetih že okrog 120 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki jih občina vseskozi sprejema, pa bodo vključene v nov postopek sprememb OPN. Prav tako bo po sprejemu SD OPN 2 določen rok za dokončno oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.

 

V teku cestno-prometne investicije

Po občini je v teku več cestno-prometnih investicij, za katere so sredstva zagotovljena s strani občinskega proračuna, sofinancirane pa so na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Ureditev odseka lokalne ceste na relaciji od trgovine Extraform do boštanjske železniške postaje dolžine 300 metrov zajema sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manjkajočega dela pločnika in navezavo na glavno cesto, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov.

Ureditev 380-metrskega odseka lokalne ceste na odseku od železniške postaje do mostu Mirna bo zajela celovito rekonstrukcijo odseka z izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov.

Občina Sevnica izvaja tudi sanacijo mostu čez Kameniški potok. Enega redkih mostov z leseno povozno konstrukcijo je ob povečanih padavinah oziroma ob visokih vodah vedno poplavilo in dodatno poškodovalo. Zgrajeni bodo novi oporniki mostu z novo voziščno konstrukcijo in hodnikom za pešce z varovalno ograjo. V sklopu izgradnje mostu bodo na vplivnem območju mostu urejene tudi brežine struge Kameniškega potoka, urejena bo cestna navezava na novi most.

V sklopu gradnje enostranskega pločnika ob odseku lokalne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice v dolžini 315 metrov bo na celotnem odseku obnovljeno še obstoječe cestno odvodnjavanje. Prenova občinske ceste Arto–Ponikve–Studenec na 300-metrskem odseku bo zajela razširitev cestišča, odstranitev dotrajanega asfalta in zamenjavo z novim. Obnova 210-metrskega odseka občinske ceste Šentjanž–Štajngrob–Kal pri Krmelju pa bo poleg celovite rekonstrukcije in preplastitve zajela še ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih voda ter stabilizacijo brežine z izvedbo opornega zidu.

 

Sanacija plazu na Okroglicah

V teku je sanacija cestnega usada na občinski lokalni cesti Okroglice–Razbor. Projekt se bo izvajal do konca meseca avgusta, promet pa je v tem času preusmerjen na obvozne ceste. Vrednost investicije znaša 36.500 evrov, zajema pa izvedbo globokih drenažnih reber in sanacijo cestišča s preplastitvijo v dolžini 65 metrov.

 

Igrišči na Lisci in v Krmelju v novi podobi

Zunanje športne površine so v kraju prostor športnega udejstvovanja in hkrati družabnega povezovanja krajanov in društev. Poškodovano asfaltno prevleko na športnih igriščih v Športnem parku Krmelj in na vse bolj obiskani turistični točki Lisci je zamenjala nova, in tako bosta obe igrišči nudili možnost varnejše in prijaznejše uporabe. Občina Sevnica v teh dneh ureja še zaključne ureditve, od zarisa talnih označb do druge opreme.

 

Gasilske igre brez meja na Velikem Cirniku, novo gasilsko vozilo

Jutrišnja sobota bo na Velikem Cirniku v znamenju gasilstva. Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Cirnik od 15. ure dalje organizira 21. Gasilske igre brez meja, dogodku zabavnega značaja pa ob 19. uri sledi prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila GVM-1, ki je namenjeno prevozu gasilcev in osebne opreme. Po razglasitvi rezultatov gasilskih iger bo še družabno srečanje z veselico.

 

Občinska uprava Občine Sevnica