Tedenske novice 17.2.2017

Poudarki 20. redne seje občinskega sveta

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se v sredo sestali na 20. redni seji, kot vselej v začetku leta s poudarkom na letnih poročilih oziroma programih dela. S strani vodje Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martina Cerjaka so se svetniki najprej seznanili s poročilom o delu inšpektorata in oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2016. Poleg predstavitve poudarkov dela inšpektorata, predvsem nadzora nad mirujočim prometom ter nad ločevanjem in odlaganjem odpadkov, kjer je stanje s številnimi ukrepi bistveno izboljšano, je vodja inšpektorata izpostavil tudi usmeritve za prihodnje delo.

Poročilo o delu v lanskem letu je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica Miran Grubenšek. Vsebina dela tega najvišjega, neodvisnega organa nadzora javne porabe, je temeljila na pregledu ene od večjih občinskih investicij, razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem, pa tudi poslovanja javnega zavoda KŠTM Sevnica. Podan je bil tudi letni program dela za tekoče leto, skupaj s finančnim načrtom.

S področja družbenih dejavnosti so člani sveta obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju občine. Bistven vpliv na cene imajo število oddelkov ter število in starost otrok v oddelkih, pa tudi izobrazbena in starostna struktura kadra, izračun plač, materialnih stroškov in živil. Zaradi spremembe državne zakonodaje, s tem pa tudi uveljavitve napredovanj, ter nekaterih drugih sprememb v kadrovski strukturi, so bile oblikovane nove cene programov, ki pa ne pomenijo bistvenega odstopanja od prej sprejetih cen. Trenutno je v vrtce sevniške občine na osmih lokacijah vpisanih 679 otrok v 38 oddelkih, vključenost v vrtce pa je najvišja v letih doslej, 80-odstotna, kar kaže na konstantno rast vključenosti otrok v vrtce.

V zaključnem delu seje je bilo obravnavanih nekaj kadrovskih sprememb v sestavih svetov javnih zavodov ter drugih vsebin, povezanih z rednim delom občine.

Izteka se prijavni rok javnih razpisov Občine Sevnica

Še do vključno ponedeljka, 20. februarja, so odprti javni razpisi Občine Sevnica za sofinanciranje programov in projektov s področij kmetijstva, turizma, športa, mladinskih dejavnosti, kulture ter zdravstvenega varstva in sociale v letu 2017. Besedila javnih razpisov so skupaj z obrazci v celoti dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si/informacije/javni-razpisi.

Do vključno 19. maja pa je odprt javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica: promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter subvencioniranje najemnin start up podjetij. Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 83.000 evrov.

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Že osmo leto zapored je v teku javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Sevnica. Sofinanciranje za male komunalne čistilne naprave se odobri na podlagi popolne vloge za stanovanjske objekte na območjih, kjer po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji za območje Občine Sevnica ni predvidena gradnja javne kanalizacije s skupno čistilno napravo.

Na razpis se lahko prijavijo lastniki obstoječih stanovanjskih hiš, ki so že realizirali navedene posege, in sicer vgradili malo čistilno napravo ali zgradili nov hišni kanalizacijski priključek skladno s soglasjem izvajalca javne službe, Javnega podjetja Komunala Sevnica. V letošnjem proračunu so sredstva zagotovljena v višini 40.000 evrov, vloge pa bodo sprejete do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru. Dokumentacija z vsemi informacijami je dostopna na spletni strani Občine Sevnica.

Občinska uprava Občine Sevnica