Tedenske novice 20.1.2017

Objavljeni so javni razpisi Občine Sevnica

Občina Sevnica je objavila javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s področij družbenih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale, kmetijstva in turizma v letu 2017. Besedila javnih razpisov so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti dostopna tudi na spletnih straneh Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si. Javni razpis s področja gospodarstva bo objavljen naslednji teden.

Predmet javnega razpisa s področja športa so naslednji programi oziroma vsebine: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov ter delovanje športne zveze. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov s področja športa je 89.500 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Predmet javnega razpisa s področja kulture z okvirno vrednostjo 47.500 evrov so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju vokalne in instrumentalne glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica.

Še do 23. januarja 2017 je sicer odprt tudi javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo.

Razpis s področja mladinskih dejavnosti z okvirno vrednostjo 14.000 evrov zajema možnosti je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica. Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvenega varstva je sofinanciranje programov in/ali projektov z obeh področij. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati prav tako najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica.

Občina Sevnica bo za izvedbo turističnih prireditev v občini, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine, namenila 13.000 evrov razpisnih sredstev. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica.

Občina Sevnica razpisuje tudi nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017. Sredstva v višini 73.000 evrov so zagotovljena za naslednje vsebine: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč; pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja, Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica.

Skupna novinarska konferenca posavskih županov

Na Malkovcu je včeraj potekalo tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih županov in podžupanov z novinarji in predstavniki medijskih hiš. Poleg Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica kot letošnjega organizatorja dogodka, so dosežke v preteklem letu in načrte za delo v prihodnje predstavili tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž Režun, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in župan Občine Krško mag. Miran Stanko. Predstavnikom medijev so se zahvalili za dobro sodelovanje in kakovostno poročanje, za odgovorno delo medijev pri uresničevanju pravice javnosti do obveščenosti, hkrati pa krepitve družbenega povezovanja.

V leto 2017 je Občina Sevnica stopila s sprejetim proračunom v višini 16 milijonov evrov. Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Cilj realizacije je zagotavljati tekoče delo in aktivnosti vseh proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov in služb. Investicije se glede na pretekla leta premikajo s področja predšolskega varstva in šolstva na področje komunalne infrastrukture, odpira se začetek investicij v ureditev mestnega jedra v novem delu Sevnice, načrtovana je izgradnja stadiona.

Občina Sevnica načrtuje izvesti mnogo projektov ali pa pridobiti projektno dokumentacijo zanje, in sicer s sredstvi iz lastnih, proračunskih virov. Načrtovani so naslednji projekti: pešpot Breg–železniška postaja, kolesarnica pri železniški postaji Sevnica, javna razsvetljava Šmarje–HE Boštanj, kanalizacija Dolnje Brezovo, projektna dokumentacija za parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Sevnica, projektna dokumentacija za sanacijo bazena, za pričetek izgradnje stadiona, projektna dokumentacija za kuhinjo ter športne površine pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, ureditev okolice podružnične šole v Loki, sanacija kotlovnice v OŠ Milana Majcna Šentjanž, gradnja javne komunalne infrastrukture v poslovnih conah ter izgradnja postajališč za avtodome. Iz državnih sredstev je načrtovano pridobiti sredstva za rekonstrukcijo dograditve pločnikov v Gabrijelah, mostu čez Kameniški potok, cest Poklek-Podvrh, Arto-Ponikve, Šentjanž-Kal, dveh odsekov cest v Boštanju trgovina Extraform–železniška postaja in železniška postaja–most čez Mirno, urediti ploščad ob Kvedrovi cesti in zgraditi prizidek k podružnični šoli na Studencu.

Skladno s sevniškimi in posavskimi aktivnostmi v finančni perspektivi 2014–2020 Občina Sevnica načrtuje izvedbo projektov s področij naravne in kulturne dediščine, varstva biodiverzitete, v teku je že izdelava celostne prometne strategije, v načrtu tudi trajnostni razvoj Lisce, pa tudi nakup radijskih postaj za zdravstveni dom, tudi z deležem državnih sredstev.

Trajna je občinska sistemska proračunska podpora ljubiteljski in prostovoljni dejavnosti; v izvedbi so javni razpisi za dodeljevanja nepovratnih sredstev za vsa področja družbenih dejavnosti. Prav tako imajo društva dobre, lepo vzdrževane in zadostne prostorske pogoje za delovanje in ustvarjanje. Društveno in družabno življenje krepi tudi kmečka tržnica v Sevnici, turistična atraktivnost širšega območja ob Savi – z Lisco, možnostmi večnamenske rabe poti ob Savi, kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z raznimi naravnimi in kulturnimi danostmi – se z vsako dodatno turistično možnostjo povečuje, je še poudaril sevniški župan Srečko Ocvirk.

3. Mišjakov večer v Boštanju

V organizaciji Turističnega društva Boštanj ob Savi bo jutri, 21. januarja, od 17. do 19. ure v TVD Partizan Boštanj potekal 4. Mišjakov večer. Kulturno-etnološki in hkrati izobraževalni večer bo posvečen krompirju. Letos namreč obeležujemo 300. obletnico rojstva Marije Terezije in 250. obletnica dekreta o sajenju krompirja na slovenskih tleh, ki ga uporabljamo v številnih jedeh. Prireditev bo v znamenju razstave sort krompirja, razstave in tudi pokušine jedi, osvetljeni bodo dogodki na temo pridelave in trženja krompirja v zgodovini, potekala pa bo tudi razglasitev rezultatov ocenjevanja jabolčnikov s podelitvijo priznanj in pokušino.

Občinska uprava Občine Sevnica