Tedenske novice 23.6.2017

24. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

V sredo je na sevniškem gradu potekala 24. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. Na dnevnem redu seje je bila prva obravnava predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Sevnica kot posledice uskladitve z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon prinaša novo razdelitev nalog na tem področju ter vnaša novo obvezno gospodarsko javno službo, to je 24-urno dežurno službo, pogrebno dejavnost pa opredeljuje kot tržno dejavnost. Predlog odloka sledi zakonskim določilom in je zasnovan tako, da je nosilec opravljanja javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Predlog temelji na predpostavki, da imajo krajevne skupnosti, vaški odbori oziroma dosedanji upravljavci še naprej bistven vpliv na izvajanje teh storitev. Predlog je usklajen z zakonodajo, hkrati pa je pripravljen v luči spoštovanja želja svojcev pri pogrebnih slovesnostih in v čim večji meri skuša upoštevati lokalno značilne načine izvajanja te službe. V postopkih nadaljnje priprave odloka bo opravljen temeljit premislek o bodoči organizaciji in načinu dela na tem področju, z vključitvijo oziroma usklajenim sodelovanjem bodočega izvajalca službe in krajevnih skupnosti.

Člani sveta so v prvi obravnavi razpravljali o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj–sveti Križ - 1. faza. Prostorski načrt je podlaga za sistematično in v prostoru usklajeno zagotavljanje zadostnih kapacitet za stanovanjsko in poslovno gradnje, program opremljanja pa opredeljuje potrebno komunalno infrastrukturo, načine financiranja in vire zanjo ter je osnova za izračun komunalnega prispevka. Gre za prostorsko urejanje območja z zelo razpršenim lastništvom zemljišč povečini v zasebni lasti, zato je enotna vizija komunalnega opremlja na celotnem območju zahtevnejša, vsekakor pa nujna za realizacijo možnosti gradnje. Po razpravi so člani sveta predlagali, da se v postopku nadaljnje priprave odloka prilagodi komunalne koridorje gospodarske javne infrastrukture glede na dejanske potrebe.

S področja družbenih dejavnosti so svetniki obravnavali in soglašali k predlogu soglasja o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica, ki delujejo na osmih lokacijah. Na podlagi vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojni zavod in trije kot enote pri osnovnih šolah, predložili predloge organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2017/2018 ter občino kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje. Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji. V šolskem letu 2017/2018 je v vrtce vpisanih 691 otrok, oblikovanih bo 38 oddelkov. S tem se nadaljuje trend zviševanja odstotka v vrtce vključenih otrok.

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Sevnica

Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2. Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s tem dokumentom spreminja namenska raba prostora; objavljen je na spletni strani in oglasni deski Občine Sevnica.

Javna razgrnitev poteka od 23. junija do vključno 22. julija 2017 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na spletni strani www.obcina-sevnica.si ter na spletnem portalu PISO. Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo 12. julija 2017 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka lahko svoje pripombe in predloge podajo zainteresirane organizacije oziroma posamezniki.

Posavsko praznovanje dneva državnosti z Godbo Sevnica

V grajskem parku bo nocoj ob 19. uri posavsko praznovanje dneva državnosti s slavnostnim koncertom Godbe Sevnica, v soorganizaciji Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. Slavnostna govornica bo dr. Jožica Rejec, predsednica uprave družbe Domel Holding ter prejemnica nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, navzoče bo pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Koncertni program osrednjih glasbenih izvajalcev, Godbe Sevnica, bosta dopolnila pevec Jure Klenovšek in harmonikar Uroš Polanec. Pred koncertom bo ob 17. uri pred blokom na Planinski cesti 29 v Sevnici v organizaciji sevniškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo obeležitev 26. obletnice odhoda enote za posebne namene Teritorialne obrambe Sevnica v Krakovski gozd.

Sevniški bazen vabi na poletno osvežitev

Danes ob 12. uri svoja vrata odpira Bazen Sevnica in vabi na osvežitev, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Do konca junija bo bazen med tednom odprt od 12. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 19. ure. V juliju in avgustu bo odpiralni čas bazena vse dni v tednu od 8. do 19. ure.

Dan odprtih vrat Gradu Sevnica

V nedeljo, 25. junija, bo na Gradu Sevnica potekal dan odprtih vrat s pestrim programom za vse generacije. Program se pričenja ob 10. uri z animiranim ogledom gradu za otroke z baronom Mosconom, grajsko gospodo in lutkami. V programu bodo animacije z lutkami, grajske igre z lokostrelstvom in iskanje grajskega zaklada. Od 10. do 18. ure bo v atriju gradu grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov, ob 13. in 16. uri pa bosta organizirana vodena ogleda gradu za odrasle, v sklopu katerih bo predstavljena bo vsa ponudba in programi na Gradu Sevnica, vključno z Lutrovsko kletjo ter obnovljeno okolico gradu z grajskim parkom in vilo.

Vse programske vsebine dneva odprtih vrat imajo prost vstop. Prireditve potekajo v okviru tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško grajsko poletje 2017, ki ga omogočata in podpirata KŠTM Sevnica in Občina Sevnica.

»Pot prijateljstva« od Vukovarja do Ljubljane

V počastitev dneva državnosti Republike Slovenije in Republike Hrvaške se vsako leto tradicionalno odvija kolesarska Pot prijateljstva, ki jo organizira Hrvatsko društvo Ljubljana. Na letošnjo že 15, okrog 500 kilometrov dolgo kolesarjenje od Vukovarja do Ljubljane, so se kolesarji odpravili včeraj, 22. junija, kolesarsko popotovanje pa zaključujejo jutri, 24. junija. Karavana kolesarjev s spremljevalno skupino se na svoji srečuje s predstavniki občin, in tako bo jutri okrog 10. ure kolesarje pred občinsko stavbo sprejel tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Ob 15-letnici delovanja muzikal Cvetje v jeseni

Turistično društvo Tržišče letos praznuje 15 let uspešnega delovanja. V njihovi organizaciji bo jutri, 24. junija, izveden zelo priljubljen izvirni muzikal Cvetje v jeseni. Dogodek bo v Športnem parku Tržišče ob 21. uri. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventima, bodo pa naprodaj še uro pred predstavo na sami lokaciji dogodka.

Občinska uprava Občine Sevnica