Tedenske novice 30.6.2017

Usklajevanje Občinskega prostorskega načrta s potrebami prostora

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Sevnica je krovni prostorski dokument, ki predstavlja dolgoročno strategijo razvoja prostora. Sprejet je bil konec leta 2012, ker pa gre za živ dokument, ga je potrebno prilagajati s potrebami prostora in investitorjev ter skladno s spremembami predpisov s področja prostorskega načrtovanja in gradnje. Občina mora kot najpomembnejši in najodgovornejši nosilec prostorskega načrtovanja zagotoviti ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti in potreb v prostoru.

V obdobju po sprejemu OPN in uveljavitvi decembra leta 2012 so bili podani številni predlogi in pripombe na izboljšanje določil posameznih členov izvedbenega dela načrta in njihove uskladitve z aktualnim stanjem. Zato so bili junija 2013 najprej potrjeni popravki tekstualnega dela odloka.

Občina Sevnica je septembra 2013 z javnim pozivom povabila zainteresirano javnost k oddaji novih razvojnih pobud, ki jih je obravnavala v nadaljnjem postopku priprave sprememb in dopolnitev (SD) OPN. Rok za zbiranje pobud občanov je bil zaradi povečanega interesa podaljšan do konca aprila 2014, s pozivom poslovnim subjektom pa še do septembra 2014. Dodaten razlog za podaljšanje roka za zbiranje pobud je bilo povečano število vlog občanov za izvzem zemljišč z območij stavbnih zemljišč, ki so bile posledica vrednotenja nepremičnin in takrat predvidenega davka na nepremičnine.

Prvo spremembo in dopolnitev prostorskega dela OPN za potrebe industrijskega območja je občinski svet potrdil konec leta 2015. Na podlagi izkazanih številnih potreb in pobud javnosti je Občina Sevnica v postopku drugih sprememb in dopolnitev OPN. Spremembe in dopolnitve OPN 2 (SD OPN 2) so pripravljene na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN Sevnica, izdelanih novih strokovnih podlag, blizu 1200 prejetih pobud občanov, sprememb predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora, ki obsegajo spremembe namenske rabe prostora, in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih pobud, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče vključiti v postopek priprave prostorskega akta, predvsem pa novih pobud, prejetih v času po uveljavitvi OPN v letu 2012.

Obsegajo posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe prostora, mej med enotami urejanja prostora ter spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev, povezanih z umeščanjem objektov v prostor in njihovega oblikovanja. Obsegajo pobude, vezane na uskladitev namenske rabe z dejansko rabo zemljišč, ter uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora.

Obsegajo tudi spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev prostorsko izvedbenih pogojev, ponovno preveritev sprejetih tekstualnih sprememb izvedbenega dela OPN ter vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora.

V postopku priprave sodeluje okrog 30 nosilcev urejanja prostora, ki v prvem mnenju podajo svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb akta, v drugem mnenju, po izvedeni javni razgrnitvi, pa preverijo izpolnitev ter upoštevanje pogojev in prvih mnenj. Spremembe SD OPN 2 vključujejo okrog 7.500 zemljiških parcel.

Od 23. junija do vključno 22. julija 2017 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 2. Javna obravnava bo 12. julija 2017 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta je namenjena sodelovanju javnosti v procesu načrtovanja ob upoštevanju podanih pobud. Na vpogled je na občinski spletni strani, v fizični obliki na Občini Sevnica in na spletnem portalu PISO.

Občina Sevnica bo po sprejemu SD OPN 2 v letu 2018 pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta. Od septembra 2014 do danes je bilo prejetih že okrog 110 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki jih vseskozi sprejemamo, pa bodo vključene v nov postopek sprememb OPN. Prav tako bo po sprejemu SD OPN 2 določen rok za dokončno oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.

Nagrada Državljan Evrope programu Starejši za starejše

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je danes v Hiši Evropske unije organizirala podelitev nagrade Državljan Evrope 2017, katere prejemnik je v letošnjem letu program Starejši za starejše v koordinaciji Zveze društev upokojencev Slovenije. Pomemben del tega programa so tudi sevniška društva, ki z izjemno odgovornostjo in predanostjo izvajajo vsebine programa.

Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma Starejši za starejše predstavlja izjemen primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, humanitarnosti, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja, so zapisali v obrazložitev nagrade.

Zbrane na prireditvi, med njimi so bili tudi predstavniki sevniških društev skupaj z županom Srečkom Ocvirkom, sta nagovorila evropska poslanca Ivo Vajgl in dr. Igor Šoltes, predlagatelja programa Starejši za starejše za nagrado Državljan Evrope.

Pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 skupaj s krajevno organizacijo Bučka jutri, 1. julija, organizira pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Telč do Bučke. Pričetek pohoda bo ob 8. uri na Telčah, zaključek s prireditvijo ob 72-letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva pa bo ob 11. uri v Kulturnem domu na Bučki.

Sevniško grajsko poletje se nadaljuje

Ta konec tedna bo festival Sevniško grajsko poletje 2017 obarvan predvsem pevsko. Nocoj bo ob 20. uri v atriju gradu koncert pevke Sare Praznik in pianista Tineta Beca z naslovom »Od Adele do Broadwaya«. V nedeljo pa bo ob 20. uri v grajskem parku še Vilinski glasbeno-kulinarični večer v organizaciji Vokalne skupine Vilinke in podjetja Sava avto d.o.o. Vstop na oba dogodka je prost.

Kmečki praznik v Tržišču

Tržišče to nedeljo, 2. julija, gosti tradicionalni, tokrat že 32. Kmečki praznik v Tržišču. Pričeli bodo ob 14. uri z blagoslovom traktorjev, v nadaljevanju sledijo kmečke igre in tekmovanje v košnji. Organizator dogodka je Društvo podeželske mladine Tržišče.

Občinska uprava Občine Sevnica