Tedenske novice 28.4.2017

22. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Na Gradu Sevnica je v sredo, 26. aprila, potekala 22. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. V uvodnem delu seje se je svet seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016, ki ga je navzočim podal direktor agencije Martin Bratanič.

V nadaljevanju je direktor Regionalne razvojne agencije Posavje predstavil aktualne smernice sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in izvajanja dogovora za razvoj regij. V razpravi je bila izpostavljena problematika dolgotrajnega sprejemanja odločitev na nivoju države in potreba po čim prejšnji realizaciji črpanja evropskih sredstev za projekte, ki so jih predlagale regije, tudi Posavska. Na podlagi konstruktivne razprave so bili sprejeti sklepi, s katerimi Občina Sevnica poziva k aktivnemu črpanju sredstev, in sicer: Občina Sevnica podpira čim prejšnje izvajanje dogovora za razvoj regij in čim prejšnje črpanje sredstev iz dogovora za razvoj regij. Občina Sevnica zahteva, da se v dogovoru za razvoj regij upoštevajo regionalni projekti po principu »od spodaj navzgor«, saj je zmanjševanje razvojnih razlik ključni cilj in namen kohezijskih sredstev. Občina Sevnica podpira spremembo dogovora za razvoj regij in operativni program črpanja evropskih sredstev v smislu spodbujanja regionalnih projektov, ki podpirajo regionalni razvoj. Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Obravnavana sta bila poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2016 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za leto 2017, kar je članom sveta predstavil direktor Anton Krajnc. Po tem, ko se je Plinovod Sevnica v preteklosti soočal z zaostreno tržno situacijo na področju prodaje plina, je iz finančnih dokumentov razvidna dosežena finančna vzdržnost, poslovanje je stabilno.

Široko vsebino dela in poslovanja v letu 2016 je predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Zavod je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – dosegel rezultate z izvajanjem rednih dejavnosti in jih tudi nadgradil, korektno upravljal z javnimi objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja družbenih dejavnosti, v zadnjih mesecih z močnim poudarkom na področju razvoja turističnih potencialov. Člani sveta so v razpravi podali več predlogov in usmeritev za nadaljnje delo zavoda.

S strani direktorice Centra za socialno delo Sevnica Danice Božič je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2016. Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, s subvencijo pa se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v institucionalno varstvo.

Med drugimi vsebinami je bilo obravnavanih nekaj kadrovskih zadev s področja šolstva. Svetniki so podali pozitivna mnenja k imenovanju dr. Tadeja Bračka za ravnatelja OŠ Ane Gale Sevnica, mag. Vincenca Freceta za ravnatelja OŠ Blanca, Vesne Vidic Jeraj za ravnateljico OŠ Boštanj in Marije Brce za ravnateljico OŠ Milana Majcna Šentjanž. V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica, katerega ustanoviteljica je država, je bila kot predstavnica lokalne skupnosti imenovana Helena Zidarič Kožar.

Pričenjajo se ureditve lokalnih cest

Po izvedenih razpisnih postopkih so bile v tem tednu podpisane tri pogodbe za cestno-prometne projekte, za katere so sredstva zagotovljena s strani občinskega proračuna, sofinancirani pa so na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

Pričenja se ureditev 380-metrskega odseka lokalne ceste na odseku od železniške postaje do mostu Mirna, ki je pomembna povezovalna cesta med regionalno cesto Trebnje–Mokronog–Boštanj in Dolenjim Boštanjem. Pogodbena vrednost del, ki zajemajo celovito rekonstrukcijo odseka z izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov, znaša 112.300 evrov. Pogodbeni rok za izvedbo investicije je 3 mesece.

Preurejen bo odsek lokalne ceste na relaciji od trgovine Extraform do boštanjske železniške postaje s pogodbeno vrednostjo 62.190 evrov in 3-mesečnim izvedbenim rokom. Odsek predstavlja glavno prometnico v naselju Boštanj. Ureditev bo na odseku dolžine 300 metrov zajemala sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manjkajočega dela pločnika in navezavo na glavno cesto, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov.

Podpisana je bila tudi pogodba za ureditev pločnikov v Gabrijelah s 3-mesečnim izvedbenim rokom in pogodbeno vrednostjo 53.920 evrov. Izvedena bo gradnja enostranskega pločnika ob odseku lokalne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice, nadaljevanje obstoječega pločnika iz smeri Krmelja v dolžini 315 metrov. Na celotnem odseku je potrebno obnoviti še obstoječe cestno odvodnjavanje.

Investicije bo izvedel na razpisih izbrani izvajalec, podjetje AGM Nemec d.o.o. Poleg navedenih projektov je letos načrtovano izvesti še ureditev mostu čez Kameniški potok ter ureditve odsekov lokalnih cest cest Poklek–Podvrh, Arto–Ponikve in Šentjanž–Kal.

Javni razpis s področja gospodarstva do 19. maja

Še do vključno 19. maja je odprt javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2017. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 83 tisoč evrov. Dokumentacija z vsemi informacijami je dostopna na spletni strani Občine Sevnica oziroma osebno na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Prvomajsko praznovanje na Lisci

Na predvečer prvega maja, mednarodnega praznika dela, bodo po tradiciji zagoreli kresovi. Naslednja praznična dneva bosta minila v znamenju prireditev in družabnih srečanj, kakršno je tudi vsakoletno prvomajsko praznovanje na Lisci. Na praznik dela bo območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja organizirala proslavo, ki bo ob 11. uri pri Tončkovem domu. Slavnostni govornik bo predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, navzoče bo pozdravil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Kot vselej bo poskrbljeno za kulturni program ter v nadaljevanju dneva za pestro družabno dogajanje ob gostinski ponudbi Tončkovega doma.

Drugi maj bo na Lisci v znamenju 26. gorskega teka na Lisco v organizaciji športnega društva Berg-lauf Lisca, ki šteje tudi za Dolenjski pokal. Start teka bo ob 10. uri na Orehovem. 8-kilometrska proga ima pet okrepčevalnic, vsakega tekača na cilju čakata spominska medalja in topel obrok, najhitrejšim tekačem bodo po kategorijah podeljena odličja. Po koncu glavnega teka bodo na Lisci potekali še otroški teki v razdalji od 500 do 1500 metrov. Zmagovalci vsake kategorije prejmejo pokal.

Občinska uprava Občine Sevnica