Tedenske novice 31.3.2017

Posodobitve cestne mreže v sevniški občini

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila javno naročilo k oddaji ponudbe za izvedbo investicije »Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo Zidani Most–Dobova«, poznanega kot nadvoza Šmarje. S strani direkcije je v teku tudi pridobivanje zemljišč za potrebe obnove državne ceste med Dolnjim Brezovim in Blanco. Pričeli so se postopki za prenovo državne ceste Boštanj–Trebnje v Tržišču, v poletnem času pa je načrtovana tudi prenova državne ceste na relaciji Breg–Lisce.

Med aktualno izvajanimi projekti je gradnja novega mostu čez Črni potok pri Orehovem. Gradnja nove premostitve čez Črni potok na regionalni cesti Breg–Sevnica, ki je investicija Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, bo po planu zaključena do septembra letos. V gradnji je še vzdrževalna pot ob Savi na relaciji Gobovce-Gornje Brezovo, gradi jo podjetje Infra d.o.o. Dela bodo predvidoma zaključena maja letos.

Poročilo 21. redne seje občinskega sveta

Občinski svet Občine Sevnica se je v sredo sestal na 21. redni seji. V začetnem delu seje so bile obravnavane vsebine s področja urejanja prometa, najprej predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica.

Svetniki so soglasno sprejeli ta strateški dokument vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa predvsem mestu Sevnica s širšo okolico, h pripravi katerega je občina pristopila z namenom pridobitve dolgoročnih usmeritev s področja trajnostne mobilnosti, torej kakovostne dostopnosti do bivališč, delovnih mest in storitev, zmanjšanja onesnaževanja okolja, povečanja učinkovitosti potniškega in tovornega prometa ter izboljšanja kakovosti okolja. V tem oziru dokument na prvo mesto v prometu postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze, šele za tem osebni avto. V obsežnem procesu priprave strategije so bili s strani javnosti, tudi strokovne, pridobljeni podatki o oceni stanja in oblikovani predlogi preko anketiranja, intervjujev, delavnic, javnih razprav in promocijskih aktivnosti.

Izpostavljene teme v strategiji so zlasti razvojna oviranost okolja zaradi odmaknjenosti od glavnih državnih cestno-prometnih smeri, prometno-tehnična zastarelost železniškega omrežja in navezav po obstoječem državnem cestnem omrežju, nekaj kritičnih odsekov lokalnih cest, nepovezanost prostora na obeh bregovih Save, slaba pretočnost starega mestnega jedra, potrebe po parkirnih površinah, dopolnitev peš-poti in kolesarskih stez, identificirane pa tudi potovalne navade prebivalcev, ki vse večji delež poti opravljajo z osebnim avtom in vse manj hodijo, kolesarijo ali uporabljajo javni potniški promet.

Svetniki so v razpravi izpostavili več že znanih prioritet, ki bi jim bilo smiselno in nujno v prihodnje posebej posvetiti pozornost, kot so projekti na državnem cestnem omrežju, odprava nekaterih črnih točk, širina cest, nivojska križanja z železnico ter gradnja povezovalnih poti. Del celostne prometne strategije občine Sevnica je akcijski načrt z opisanimi konkretnimi predlogi, kako do rešitve opisanih stanj. Dokument bo javnosti v celoti dostopen na spletni strani Občine Sevnica. Izdelava strategije je sofinancirana s strani Evropska unije in Republike Slovenije, dokument pa je tudi osnova za kandidiranje na napovedane razpise za pridobivanje sredstev sofinanciranja trajnostnih prometnih ureditev.

Po vzoru dobro sprejete ureditve režima parkiranja z modrimi conami za HTC, v starem mestnem jedru pri občinski stavbi, parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB ter pred trgovino Izidor v središču Sevnice, bo na tak način tekom letošnjega leta preurejen tudi režim parkiranja na parkirišču na Glavnem trgu. Namen označitve območja kratkotrajnega parkiranja je povečanje frekvence uporabe parkirnih mest v delovnem času in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč.

Člani občinskega sveta so na seji obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost zaključnega računa je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je celovito predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu in poslovni načrt podjetja za leto 2017. Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba, urejanje javnih površin ter upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer vlaga v investicije za zviševanje konkurenčnosti in razvoja podjetja. Potrjena sta bila nato še elaborata o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer za izvajanje storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode.

Obravnavanih je bilo več prostorskih zadev, sprememb občinskih aktov ter kadrovskih zadev, med njimi sprejem predlogov sklepov o imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica Irene Groboljšek Kavčič in direktorja javnega podjetja Komunala Sevnica Mitje Udovča.

Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica

Po praznovanju svetovnega dneva lutk, ki je bilo minuli konec tedna na sevniškem gradu v organizaciji Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, je sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti organizirala Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica. Srečanje je potekalo v sredo v Kulturni dvorani Šentjanž, strokovno pa ga je spremljala Jelena Sitar. Zvrstili so se nastopi Lutkovne skupine »Ostržek« Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Lutkovne skupine »Pikapolonice« iz Osnovne šole Tržišče, Lutkovne skupine Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Lutkovne skupine »Knapec« Osnovne šole Krmelj in Lutkovne skupine Vrtavke Osnovne šole Boštanj.

Kulturno dogajanje ob koncu tedna

Delo preteklega leta bo na prireditvi »Mažoreta pleše« jutri, 1. aprila, v športni dvorani pri šentjanški šoli predstavilo Mažoretno društvo Šentjanž. Program, ki se pričenja ob 19. uri, bodo popestrili še nastopi Godbe Blanški vinogradniki, šolskega pevskega zbora in pevke Hane Zupan. Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja jutri prireja koncert ljubezenskih pesmi, ki bo v župnijski cerkvi v Boštanju s pričetkom ob 20. uri.

Na prireditev »Pozdrav pomladi« v nedeljo, 2. aprila, vabita podružnična osnovna šola Studenec in tamkajšnje kulturno društvo. Dogodek bo v dvorani gasilskega doma na Studencu, pričenja pa se ob 17. uri.

Nova kapela na Blanci

V nedeljo ob 15. uri bo na Blanci priložnostna slovesnost z blagoslovom nove kapele v središču kraja. Na tem mestu je kapela že stala, po pripovedovanjih starejših krajanov so jo zgradili pred 150. leti. Želja je bila sprva prenova stare kapele, po posvetovanjih z gradbeno stroko pa so se krajani odločili s skupnimi močmi zgraditi novo, z novim zvonom, obnovljen je tudi kip. Kapelo bo blagoslovil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

Občinska uprava Občine Sevnica