Elaborat lokacijske preveritve širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP BL 28.od


Tekst elaborata

 


1461 mnenje MOP z dodeljeno ID

Objava v Uradnem listu