13.01.2011

Seja sveta KS Blanca


 

Na seji Sveta krajevne skupnosti Blanca je župan Srečko Ocvirk s sodelavci
predstavil stanje investicijskega projekta in aktivnosti za gradnjo nadvoza nad
železniško progo na Blanci. Gre za obveznost dokončanja ureditev obvoznice Blanca
iz sklopa infrastrukturnih ureditev pri gradnji HE Blanca. Minister za promet je v letu
2008 izdal odločbo s katero nalaga podjetju Infra in Slovenskim železnicam, da do
leta 2014 zgradita izven-nivojsko križanje namesto obstoječega nivojskega pri
železniški postaji na Blanci. V aktivnosti se je v letu 2009 vključila tudi Direkcija RS
za vodenje investicij v železniško infrastrukturo pri Ministrstvu za promet, ki trenutno
pridobiva projektno dokumentacijo za izvedbo ureditev. Na idejno zasnovo, ki je bila
predstavljena tudi svetnikom krajevne skupnosti, je Občina Sevnica že podala
dodatne pobude za ureditev dostopa do osnovne šole, parkirišča pri železniški
postaji Blanca, umestitve avtobusnih postajališč ter upoštevanja občinskega
podrobnega prostorskega načrta za novo poslovno cono na Blanci. Svetnikom so bile
predstavljene okoliščine in pričakovanja v zvezi realizacije tega državnega projekta,
vrednega 4,6 mio €; s tem v zvezi pa so se zavzeli za čimprejšnjo sanacijo in
preplastitev odseka regionalne ceste in izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo skozi
Blanco.