Uradne objave


Javna razgrnitev za Državni prostorski načrt za 2 × 110 kV daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica

 

Javna razgrnitev SD OLN 1 za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici

Ugotovitvena odločba ukinitev javno dobro

Spremembe in dopolnitve  OPPN za poslovno cono pri HE Boštanj

OPPN Poslovna cona Radna

Ugotovitvna  odločba nepremičnine javno dobro 11.3.2020

OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod

OPPN za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju

Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II

Spremembe in dopolnitve odloka  o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. – Šmarje

Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 3

Osnutek - »OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec«

OLN za poslovno cono Boštanj - TC Mercator

Občinski podrobni prostorski načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod Enote urejanja DB 27HM in DB11HM

Program o pripravi regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027


3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika


Stališča do pripomb in predlogov DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

Elaborat lokacijske preveritve_012019

Elaborat lokacijske preveritve_022019