Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste: parkirišče pri Ž. P.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«
www.eu-skladi.si

Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste: parkirišče pri Ž. P.

 

Splošni cilji investicije so:

 • izboljšanje pogojev za hojo,
 • spodbujanje hoje kot oblike rekreacije in hkrati alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu,
 • povečanje prometne varnosti za pešce in uporabnikov javnega potniškega prometa,
 • izboljšanje kakovosti zraka,
 • pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov,
 • ozaveščati prebivalce o hoji kot obliki trajnostne mobilnosti, ki lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu načinu življenja in čistejšemu okolju,
 • zagotavljanje varnega vstopanja in izstopanja iz avtobusov.

 

Cilji investicije:

Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R znotraj naselja Sevnica ob železniški postaji, ki bodo zajemala ukrepe za:

 • ureditev 42 parkirnih mest, od tega 2 parkirni mesti namenjeni invalidom,
 • ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture – odvodnjavanje in meteorna kanalizacija,
 • ureditev ustrezne zasaditve,
 • postavitev potrebne prometne signalizacije – vertikalna in horizontalna signalizacija, postavitev stojal za kolesa (za parkiranje 40 koles), postavitev koša za odpadke, postavitev polnilnice za električna vozila (4 polnilne postaje).

 


Z izvedbo obravnavane investicije želi investitor vplivati na potovalne navade občanov.

Izgradnja novih površin za pešce bo omogočila povečanje pešačenja, kar bo pozitivno vplivalo na okolje (izboljšanje kakovosti zraka) in zdravje občanov. Zaradi investicije bo bistveno izboljšana prometna varnost peščev, saj bodo peščeve površine ločene od motornega prometa z dvignjenim robnikom.

Z izvedbo novega avtobusnega postajališča bo omogočeno enostavno in varno prehajanje potnikov z avtobusov na vlak in obratno in zagotovljen varen peš dostop do novega avtobusnega postajališča. Izvedba investicije bo vplivala na povečano uporabo javnega potniškega prometa.

Občina pri tem ni pozabila na najbolj ranljive skupine, katerim so namenjene določene ureditve, in sicer naziv postajališča se izvede tudi v Braillovi pisavi, od prehoda za pešce do avtobusnega čakališča se izvedejo tudi talne oznake za slepe in slabovidne …

Povečanje privlačnosti peš površin se bo zagotavljalo z dodatno urbano opremo, zasaditvijo dreves, postavitvijo javne razsvetljave, postavitvijo sistema označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina …

Zaradi izvedbe obravnavane investicije se bo bistveno izboljšala prometna varnost na obravnavanem odseku ceste (zaradi novega pločnika bo omogočeno bolj varno gibanje pešcev).

Vrednost investicije je 219.359,70 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 136.480,87 evrov, preostali delež pa iz proračuna zagotovi Občina Sevnica.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

www.eu-skladi.si