Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. – Šmarje

SD ZN 9 IC SEVNICA - VLOGA NA MOP_15.4.2020_ODLOČBA O POTREBI IZVEDBE POSTOPKA CPVO