Uradne objave


Spremembe in dopolnitve  OPPN za poslovno cono pri HE Boštanj

OPPN Poslovna cona Radna

Ugotovitvna  odločba nepremičnine javno dobro 11.3.2020

OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod

OPPN za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju

Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II

Spremembe in dopolnitve odloka  o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. – Šmarje

Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 3

Osnutek - »OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec«

OLN za poslovno cono Boštanj - TC Mercator

Občinski podrobni prostorski načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod Enote urejanja DB 27HM in DB11HM

Program o pripravi regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027


3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika


Stališča do pripomb in predlogov DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

Elaborat lokacijske preveritve_012019

Elaborat lokacijske preveritve_022019