GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO

OKOLJE FINANCE SPLOŠNE
ZADEVE
INTERNI
PREDPISI
DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

 

Predpisi - okolje in prostor

Zadnji popravki: 14.01.2021

Prostorski akti

 

Odlok o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 70/19)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2,(Ur. l. RS 33/18)

Preglednica EUP

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica (Ur. l. RS 22/19)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip, (Ur. l. RS 1/16)

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  (Ur. l. RS 21/14)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek (Ur. l. RS 79/16)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS 1/16)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS 17/16)

Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (EUP) (Ur. l. RS 21/14)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur. l. RS 95/14)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur. l. RS 15/15)

Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč, (Ur. l. RS 85/12)

Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parceli številka 2215, k.o. Studenec, (Ur. l. RS 38/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec- vzhod (OPPN-89-02), (Ur.l.RS 16/19)

Sklep o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 22/13)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 75/17)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 45/19)


Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 70/94)

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 46/03)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 35/06)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 1/16)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 17/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 11/18)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 9/17)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, (Ur. l. RS 69/17)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV, (Ur. l. RS 59/17)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, (Ur. l. RS 35/06)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, (Ur. l. RS 1/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34, (Ur. l. RS 1/07)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju, (Ur. l . RS 34/10)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, (Ur. l. RS 29/12)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, (Ur. l. RS 74/12)

Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici, (Ur. l. RS št. 79/12)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju, (Ur. l. RS št. 82/12)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju, (Ur. l. RS 29/13)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju, (Ur. l. RS 1/16)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica, (Ur. l. RS 46/14)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica, (Ur. l. RS 27/18)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo, (Ur. l. RS 46/14)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, (Ur. l. RS 46/14)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici, (Ur. l. RS 104/08)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici, (Ur. l. RS 78/09)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica, (Ur. l. RS 87/09)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center Sevnica, (Ur. l. RS 106/09)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica, (Ur. l. RS 18/12)

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo), (Ur. l. RS 27/10)

Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, (Ur. l. RS 88/07)

Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica, (Ur. l. RS 54/04)

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica, (Ur. l. RS 84/06)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico, (Ur. l. RS 38/12)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, (Ur. l. RS 63/16)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza, (Ur. l. RS 50/07)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm), (Ur. l. RS 30/19)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (DB 27.hm in DB 11.hm), (Ur. l. RS 45/19)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju, (Ur. l. RS 3/21)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, (Ur. l. RS 78/09)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, (Ur. l. RS 30/19)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator, (Ur. l. RS 59/17)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator, (Ur. l. RS 36/19)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj, (Ur. l. RS 85/11)

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj - TC Mercator, (Ur. l. RS 29/07)

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “OLN za poslovno cono Boštanj - TC Mercator", (Ur. l. RS 59/07)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca, (Ur. l. RS 16/11)

Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj, (Ur. l. RS 4/05)

Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj, (Ur. l. RS 103/11)

Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Krmelj, (Ur. l. RS 46/07)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del območja Obrtne cone Krmelj, (Ur. l. RS  48/11)


Odlok o OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec, (Ur. l. RS 70/19)

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 85/16)

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 69/17)

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2019, (Ur. l. RS 81/18)

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 79/19)

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021, (Ur. l. RS 202/20)


Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 85/16)

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 69/17)

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019, Ur. l. RS 81/18)

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 79/19)

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021, (Ur. l. RS 202/20)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019, (Ur. l. RS 81/18)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 79/19)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021, (Ur. l. RS 202/20)

Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino Škocjan, (Ur. l. RS 30/19)

Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško, (Ur. l. RS 36/19)

Sklep o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm, (Ur. l. RS 8/20)

 

Gospodarske javne službe

 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, (Ur. l . RS 80/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, (Ur. l . RS 32/17)

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, (Ur. l . RS 80/20)

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

Odlok o prenosu strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju komunalne infrastrukture na JP Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 37/00)

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 2/17)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 27/18)

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur.l. RS 22/19)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l . RS 80/20)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS 174/20)

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, (Ur.l. RS 22/19)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (UPB), (Ur.l. RS 33/14)

Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (UPB-2), (Ur.l. RS 33/14)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (UPB), (Ur.l. RS 33/14)

Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 37/15)

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 37/15)

Sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)


Sklep o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Sklep o potrditvi elaborata in cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 97/20)


Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 97/20)


Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 97/20)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica, (Ur. l. 84/09)

Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 37/08)

Odlok o zaščiti in zavarovanju vodnega vira z vrtino KRM-1/98 pri Krmelju, (Ur. l. RS 102/00)

Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje, (Ur. l. RS 71/98)

Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino BPV – 1/98 v dolini Blanščice, na območju Krajevne skupnosti Blanca, (Ur. l. RS 16/00)

Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož, (Ur. l. RS 96/02)


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov, (Ur. l. RS 37/08)

Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Sevnica, (Ur. l. RS 62/96)

Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Sevnica, (Ur. l . RS 54/92)

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, (Ur. l . RS 80/20)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/2020)

Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, (Ur. l. RS 47/09)

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 14/10)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 22/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 68/08)

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 52/14)

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica,  (Ur. l. RS 33/18)


Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 70/14)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 28/17)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica, (Ur.l. RS 22/19)

Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 68/08)

Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 46/14)

Odlok o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica, (Ur.l. RS 46/15)

Načrt javne razsvetljave v Občini Sevnica 2018

Odlok o plakatiranju v  občini Sevnica, (Ur. l. RS 61/05)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 77/09)

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Ur.l RS št. 76/19)

Seznam odlokov s kazenskimi določbami za Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 46/14)

 

Promet

 

Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 29/13)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.l.RS 3/15)

Odlok o ureditvi avtobusnih postajališč na območju  Občine Sevnica, (Ur. l. RS 13/00)

Odlok o določitvi plovbnega režima na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj, (Ur. l. RS 88/07)

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, (Ur. l. RS 93/15)

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca, (Ur. l. RS 37/18)

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi, (Ur. l. RS 72/17) Priloga Uredbe_plovbno območje_HE_Arto-Blanca.pdf

Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC), (Ur. l. RS 29/12)

Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici (Ur. l. RS 15/15)

Dopolnitev Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici, (Ur. l. RS 105/15)

Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica, (Ur. l. RS 29/12)

Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici, (Ur. l. RS 17/17)

Odredba o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 3/21)

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, (Ur. l. RS 70/14)

 

Razno

 

Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 22/14)

Odlok o območju predkupne pravice Občine Sevnica (Ur. l. RS 46/03)

Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica (Ur. l. RS 86/02)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica (Ur. l. RS 53/08)