Obvestila

 

Občinski prostorski načrt - četrte (4) spremembe in dopolnitve

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane nadzornega odbora, komisij in odborov občinskega sveta, nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica in JP Komunala d.o.o. Sevnica in Občinske volilne komisijeobrazec predlog kandidata

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Osnutek - »OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Jazbec«

Spremembe in dopolnitve OLN za poslovno cono Boštanj - TC Mercator

Obvezno zatiranje penolistne ambrozije

Informativno gradivo o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozije

Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod Enote urejanja DB 27.HM in DB11HM

Program o pripravi regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027


Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji


Nov sistem opravljanja dimnikarskih storitev v letu 2017

3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika

Center za socialno delo- pomoč družini na domu

Postopek prijave škode zaradi divjadi

Stališča do pripomb in predlogov DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

Uporabne informacije za organizatorje javnih prireditev v Občini Sevnica

Vozni red avtobus Sevnica - Boštanj - Sevnica od 1.10.2014