Občinski proračun 2012

 

Proračun Občine Sevnica za leto 2012

 

Uvod v proračun za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2012

Proračun 2012 – splošni del

Proračun 2012 – posebni del

Načrt razvojnih programov - NRP

Obrazložitve proračuna Občine Sevnica za leto 2012

Kadrovski načrt

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica - prodaje

Analitične obrazložitve postavk posebnega dela proračuna


Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012

 


Rebalans A proračuna Občine Sevnica za leto 2012

 

Uvod v rebalans A - 2012

Odlok o rebalansu A proračuna za leto 2012

Rebalans A -2012 splošni del

Rebalans A - 2012 posebni del

Načrt razvojnih programov - NRP 2012-2015

Obrazložitev rebalansa A proračuna občine Sevnica za leto 2012

Sprememba kadrovskega načrta Občine Sevnica za leti 2012 in 2013

Analitične obrazložitve sprememb rebalans A - 2012

Sklep -  kvota krajevne skupnosti in stališča odborov občinskega sveta

 

Rebalans B proračuna Občine Sevnica za leto 2012

 

Uvod v rebalans B - 2012

Odlok o rebalansu B proračuna za leto 2012

Odlok o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012

Rebalans B -2012 splošni del

Rebalans B - 2012 posebni del

Načrt razvojnih programov - NRP 2012-2015

Obrazložitev rebalansa B proračuna občine Sevnica za leto 2012

Analitične obrazložitve sprememb rebalans B - 2012

Amandmaja oddelka za okolje in prostor k rebalansu B proračuna občine Sevnica za leto 2012

 

Zaključni račun

 

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012