Prostorski akti

 

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

 

so objavljeni v rubriki: https://www.obcina-sevnica.si/informacije/obcinski-predpisi/okolje-in-prostor

 

PROSTORSKI AKTI V POSTOPKU PRIPRAVE:

 

Občinski prostorski akti


1    Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 3

2    Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 6

3    Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. - Šmarje

4    OPPN za del gospodarske cone Dolenji Boštanj - del EUP DB10 (2)

5    Spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica - ZN 31

6    OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica

7    OPPN Poslovna cona Radna

8    OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod

9    Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodnisklop) z razširitvijo na območje OPPN 5-02: poslovna cona ob HE Boštanj II

10    Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

11    OPPN za sanacijo območja Loke - vzhod (OPPN 46-05)

12    Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 6

13 OPPN za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas (OPPN 32-01)

14    OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

 

Lokacijske preveritve


LP za določitev obsega stavbnega zemljišča k EUP LL16.od

 

Državni prostorski akti


Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

3. razvojna os - sredinski del