Ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«
www.eu-skladi.si

UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž. P. SEVNICA

 

Splošni cilji investicije so:

  • izboljšanje pogojev za hojo,
  • spodbujanje hoje kot oblike rekreacije in hkrati alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu,
  • povečanje prometne varnosti za pešce in uporabnikov javnega potniškega prometa,
  • izboljšanje kakovosti zraka,
  • pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov,
  • ozaveščati prebivalce o hoji kot obliki trajnostne mobilnosti, ki lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu načinu življenja in čistejšemu okolju,
  • zagotavljanje varnega vstopanja in izstopanja iz avtobusov.

 

Operativni cilji investicije:

  • izgradnja pločnika ob lokalni cesti LZ 373060 – Kvedrova cesta,
  • ureditev prehodov za pešce in
  • izvedba avtobusnega postajališča ob železniški postaji.

Z izvedbo obravnavane investicije želi investitor vplivati na potovalne navade občanov.

Izgradnja novih površin za pešce bo omogočila povečanje pešačenja, kar bo pozitivno vplivalo na okolje (izboljšanje kakovosti zraka) in zdravje občanov. Zaradi investicije bo bistveno izboljšana prometna varnost peščev, saj bodo peščeve površine ločene od motornega prometa z dvignjenim robnikom.

Z izvedbo novega avtobusnega postajališča bo omogočeno enostavno in varno prehajanje potnikov z avtobusov na vlak in obratno in zagotovljen varen peš dostop do novega avtobusnega postajališča. Izvedba investicije bo vplivala na povečano uporabo javnega potniškega prometa.

Občina pri tem ni pozabila na najbolj ranljive skupine, katerim so namenjene določene ureditve, in sicer naziv postajališča se izvede tudi v Braillovi pisavi, od prehoda za pešce do avtobusnega čakališča se izvedejo tudi talne oznake za slepe in slabovidne …

Povečanje privlačnosti peš površin se bo zagotavljalo z dodatno urbano opremo, zasaditvijo dreves, postavitvijo javne razsvetljave, postavitvijo sistema označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina …

Zaradi izvedbe obravnavane investicije se bo bistveno izboljšala prometna varnost na obravnavanem odseku ceste (zaradi novega pločnika bo omogočeno bolj varno gibanje pešcev).

Vrednost investicije je 256.001,74 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 88.250 evrov, preostali delež pa iz proračuna zagotovi Občina Sevnica.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

www.eu-skladi.si