Tedenske novice 27.9.2019

 

9. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani občinskega sveta so na 9. redni seji, 25. septembra, podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim nekoliko višjim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti je svetnikom še pred tem podrobno predstavila način sistemizacije delovnih mest v vrtcih ter tudi metodologijo izračunavanja cen programov v vrtcih. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen.

Sledilo je poročilo o izvajanju projekta gradnje stadiona v Sevnici. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je bila lokacija stadiona, kljub opozorilom, da je projekt lociran na gradbeno zahtevnem terenu, izbrana načrtno in soglasno s strani občinskega sveta v okviru potrditve OPPN. Projektant Metod Kranjc, ki sodeluje pri projektu, je povzel poročilo o dosedanjih aktivnostih in svetnikom pojasnil tudi, kako in zakaj je prišlo do pokanja zgrajenega zidu in zdrsa zemljine. Izpostavil je, da so gradbeni posegi na terenu s takimi značilnostmi ne samo resen gradbeni, temveč tudi geološki izziv. Zaradi zahtevnosti terena in različnih možnosti izvedbe je Občina Sevnica zaprosila še za dve dodatni strokovni mnenji, izvedene so bile geomehanske raziskave. Na podlagi izdelanih strokovnih mnenj in rezultatov meritev bodo sprejete nadaljnje strokovne odločitve glede postopka nadaljevanja gradbenih posegov.

Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Odlok je usklajen s strani občinskih uprav vseh občin ustanoviteljic.

Člani občinskega sveta so se nato seznanili še s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2019. Pri tem so bili seznanjeni tudi z izzivi na področju izvajanja javnih razpisov in naročil, saj so cene različnih storitev, predvsem v gradbeni panogi, glede na lanskoletno povprečje precej višje.

Sledila je še seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« – Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2020. Na poziv, ki je bil namenjen občanom, ki niso vključeni v formalne poti odločanja, da v obliki manjših projektov predlagajo tiste ureditve, ki se jim zdijo potrebne, je bilo prejetih 36 pobud, od tega je bilo 31 obravnavanih, 5 pa zaradi nepopolnosti zavrnjenih. Obravnavane pobude so bile najprej razvrščene po sklopih pristojnosti oziroma nepristojnosti. Po opravljenih ocenah pobud je bilo 19 sprejetih in uvrščenih v proračun za leto 2020. Prejete pobude, za katere Občina Sevnica ni pristojna, bodo posredovane ustreznim organom. S projektom »Sobivam, sodelujem, soodločam« so bili vsi občani vključeni v oblikovanje idej in predlogov za manjše projekte v krajih, kar je pomembno za boljšo vključenost lokalne skupnosti.

Člani občinskega sveta so sprejeli še tretjo letošnjo dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

 

Hortikulturne ureditve pri novem parkirišču na Kvedrovi cesti

V sklopu zaključnih ureditev na preurejenem parkirišču na Kvedrovi cesti in del, ki potekajo v sklopu urejanja avtobusnega postajališča, potekajo tudi hortikulturne ureditve. Vsi posegi v obstoječo hortikulturno ureditev potekajo skladno s soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na območju, kjer je predvidena nova avtobusna postaja, je bilo potrebno odstraniti tri platane. Skladno z usmeritvami in cilji Občine Sevnica, da mesto Sevnica sledi trendom urbanih ozelenitev, bo na območju celotnega parkirišča zasajenih 12 novih dreves.

 

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Občina Sevnica z namenom omogočanja dostopa do vseh pomembnih informacij obvešča vso zainteresirano javnost, da Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja Javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, skladno s pripravo zakonodaje o vrednotenju nepremičnin. Predlog modelov vrednotenja bo s 1. oktobrom dostopen na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN), kjer bodo objavljene poskusno izračunane vrednosti, z istim dnem pa do 30. oktobra bo dokumentacija javne razgrnitve predloga za občane občine Sevnica na vpogled dostopna tudi  v prostorih občinske stavbe.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v torek, 15. oktobra, od 10. do 13. ure v Konferenčni dvorani stavbe Javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica.

Vsi zainteresirani imajo do od 1. oktobra do 15. novembra možnost podati mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazloženi. Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine Sevnica je potrebno poslati  na obrazcu JR.MV-1 po navadni pošti na naslov Občine Sevnica, torej Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, po elektronski pošti na naslov obcina.sevnica@siol.net. Obrazec lahko občani oddajo tudi v fizični obliki v sprejemni pisarni občine. Vse ostale pripombe na modele vrednotenja je potrebno poslati na obrazcu JR.MV-2 po  navadni pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov vrednotenje@gov.si .

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Kot navedeno zgoraj bo dokumentacija javne razgrnitve predloga za občane občine Sevnica na vpogled dostopna v prostorih občinske stavbe in sicer od 1. do 30. oktobra v Sejni sobi (pritličje desno). Dodatne informacije in pojasnila so na voljo na telefonski številki 07 81 61 219 pri Bredi Markošek ali na elektronskem naslovu breda.markosek@obcina-sevnica.si.

 

Rastimo skupaj 2019: regijski dogodek v posavski regiji

Danes popoldan se bo s pričetkom ob 16. uri na Gradu Sevnica odvil regijski dogodek za mlade Rastimo skupaj 2019.

Dogodek organizirajo Urad Republike Slovenije za mladino, Mladinski svet Slovenije, Občina Sevnica, Javni zavod KŠTM Sevnica in Mladinski svet Občine Sevnica (MSOS). Regijski dogodek bo potekal v okviru projekta Rastimo skupaj 2019, ki ga izvajata Mladinski svet Slovenije in Urad RS za mladino v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami. Namen projekta je razvoj lokalnih mladinskih politik, informiranje mladih in spodbujanje mladih v vključevanje v procese odločanja.

Zbrane bodo uvodoma nagovorili predsednica Mladinskega sveta Slovenije (MSS) Anja Fortuna, direktor Urada Republike Slovenije za mladino (URSM) Tin Kampl, župan Srečko Ocvirk, direktorica Javnega zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in predsednica Mladinskega sveta Občine Sevnica (MSOS) Sanja Slemenšek. Nato sledijo predstavitve primerov dobrih praks informiranja in vključevanja mladih, ki jih bo predstavila Nina Bavčar Čargo, direktorica Inštituta za mladinsko politiko (IMP) in predstavitev portala mlad.si s strani uredništva portala. Ana Pisar Čivčić bo zbranim predstavila prispevek Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino. V sklepnem delu dogodka bo sledila okrogla miza z župani iz regije na temo informiranja mladih in vključevanja v procese odločanja.

 

Ob svetovnem dnevu turizma

V Turistični zvezi občine Sevnica bodo Svetovni dan turizma obeležili z odpiranjem zelenega okna na Logu ob Savi pri kamnitem mostu danes ob 17. uri.


Občinska uprava Občine Sevnica