Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. – Šmarje

 

Javna razgrnitev

 

Sklep o javni razgrnitvi

Obvestilo o javni razgrnitvi

Povzetek za javnost

Območje SD ZN na DOF

Območje in EU na DKN in OPN

Geodetski načrt

Dejavnosti po ožjih zazidalnih območjih

Ureditvena situacija

Vplivi in povezave

Odločba CPVO in NE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlok o občinskem zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - neuradno prečiščeno besedilo

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Sevnica - območja II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9)

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

Grafični prikaz 3

Grafični prikaz 4 - vplivi in povezave

Grafični prikaz 5 - dejavnosti po ožjih zazidalinih območjih

Grafični prikaz 6

SMERNICE s področja upravljanja z vodami za pripravo SD ZN industrijska cona Sevnica - območja II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9)

Odločba

Sklep o pripravi (izhodišča)za pripravo sprememb in dopolnitevOdloka o zazidalnem načrtu industrijske cona Sevnica- območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)

Sklep o pripravi (izhodišča)za pripravo sprememb in dopolnitevOdloka o zazidalnem načrtu industrijske cona Sevnica- območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9) - fotografije območja

Dopolnitev s področja varstva kulturne dediščine - izhodišča za pripravo

Strokovna podlaga –analiza prostora in sprejemljivost posegov z vidika varstva kulturne dediščine

Pooblastilo Občine PN

Vloga_mnenje_SD ZN IC Sevnica