Zgodilo se je v Sevnici ... v novi socialistični državi

 

Leto

Dogodek

1945

18. julija ustanovljena Nabavna in prodajna zadruga (Naproza).

1945

Poleti Ministrstvo za prosveto v Ljubljani dovoli ustanovitev nižje gimnazije v Sevnici.

1945

Ustanovljeno fizkulturno društvo, leta 1952 preimenovano v TVD Partizan.

1945

Novembra ustanovljen moški pevski zbor pod vodstvom Viktorja Krenčiča, med 1952–1983 delujoč pod okriljem PGD Sevnica.

1946

14. septembra z zakonom na območju današnjega mesta ustanovljena krajevna ljudska odbora - KLO Sevnica in KLO Šmarje.

1947

14. julija ustanovljena Mizarska produktivna zadruga - današnje podjetje Stilles, ki je nastala iz v juniju 1945 ustanovljene mizarske delavnice.

1948

11. marca ustanovljena potrošniška zadruga.

1948

29. junija ustanovljena kmetijska zadruga.

1949

25. oktobra Okrajni ljudski odbor Krško ustanovi Okrajno lekarno v Sevnici, današnji javni zavod Lekarna Sevnica.

1950

Poleti v Reyevi vili (danes OŠ Ane Gale) odprta Splošna ambulanta Sevnica.

1951

1. junija ustanovljena v Sevnici prva taborniška družina (Treh smrek) v Sloveniji in Jugoslaviji.

1951

Zgrajeni prvi proizvodni prostori Mizarske produktivne zadruge.

1952

19. aprila Sevnica ponovno postane sedež občine - Mestne občine Sevnica in hkrati iz trga preraste v mesto.

1952

22. oktobra ponovno ustanovljeno okrajno sodišče v Sevnici, s poslovanjem začelo 1. junija 1953.

1954

22. aprila Ljudski odbor Mestne občine Sevnica ustanovi finančno samostojni zavod Komunala Sevnica.

1954

Z začetkom junija uvedeno prvo poimenovanje ulic v mestu.

1954

4. junija zvečer v neurju hudourniška Sevnična prestopi strugo in poplavi Šmarje.

1954

14. novembra odprta nova vodovodna črpalka in vodnjaško črpališče pri Stillesu.

1954

Jeseni dograjen prvi stanovanjski blok v Sevnici, ki ga je zgradila tovarna Jugotanin v nastajajočem novem delu mesta.

1955

24. junija ustanovljen Zdravstveni dom Sevnica kot finančno samostojen zdravstveni zavod.

1955

30. junija postane Sevnica sedež velike občine - komune. Priključene so ji ukinjene občine Boštanj, Bučka, Tržišče, Blanca, Zabukovje, Studenec in Krmelj.

1955

5. avgusta ustanovljena Izdelovalnica tekstilne konfekcije »Lisca« Sevnica. Lisca, ki se je specializirala v perilu, je dosegla hiter razvoj in si pridobila sloves prvega in najboljšega proizvajalca ženskega perila v Jugoslaviji.

1956

5. februarja otvoritev nove moderne železniške postaje Sevnica.

1958

14. septembra odkrit spomenik padlim v NOB in žrtvam okupatorjevega nasilja pri železniški postaji. Načrte izdelal arh. Vladimir Braco Mušič, kiparsko kompozicijo na vrhu Božo Pengov. Sočasno novi trg okoli poimenovali Trg svobode.

1959

Občini Sevnica priključen del območja ukinjene občine Radeče (k.o. Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Radež in Sv. Jurij).

1959

Dograjen nov gasilski dom z dvorano, tedaj eden največjih v Posavju

1959

Zgrajeni prvi proizvodno-poslovni prostori konfekcije Lisca v nastajajočem novem delu mesta.

1959

27. novembra občinski ljudski odbor ustanovi Občinsko ljudsko knjižnico Sevnica.

1960

23. januarja otvoritev nove trgovsko-stanovanjske stavbe Splošnega trgovskega podjetja s katerim je Sevnica dobila prvo samopostrežno trgovino v mestu, prvo v Posavju in vsem novomeškem okraju ter četrto v Sloveniji.

1960

Septembra Sevnica dobi prvo asfaltirano cesto od mosta pri Plauštajnerju skozi Glavni trg do Valantove hiše.

1962

1. januarja ustanovljeno obrtno podjetje Jutranjka, ki se specializira in preraste v vodilno podjetje za proizvodnjo otroške konfekcije v Jugoslaviji.

1962

1. julija 1962 ustanovljena Kovinska delavnica Sevnica, ki po nekaj letih preraste v kovinsko podjetje in kasneje v Tovarno konstrukcij Sevnica - danes podjetje Preis.

1962

Poleti v celoti asfaltirana osrednja cesta v mestu - do nadvoza v Šmarju.

1963

1. januarja se Splošno trgovsko podjetje Sevnica in Trgovsko podjetje Sloga združita v Trgovsko podjetje Sevnica.

1963

Jeseni zaradi razvoja sevniške lesne industrije odprta Vajenska šola lesne stroke za območje tedanjega okraja Celje.

1964

Sevnica dobi avtomatsko telefonsko centralo.

1964

12. novembra otvoritev nove centralne osnovne šole v novem delu mesta, ki dobi ime Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica.

1964

12. novembra v nastajajočem novem delu mesta odprta sodobna bencinska črpalka.

1964

postaja Milice (policije) se iz trga preseli v nekdanjo Pečarjevo vilo v nastajajočem novem delu mesta.

1965

24. decembra Skupščina Občine Sevnica ustanovi samostojni zavod Veterinarska postaja Sevnica

1968

V središču mesta Trgovsko podjetje Sevnica dogradi trgovski center v katerem so dobile prostore trgovine Železnina, Merx, Borovo, Elektrotehna, knjižnica, konfekcija idr.

1968

Junija so pri gradnji stanovanjskega bloka NHM 3 odkrili ostanke rimske opekarske peči iz konca 2. ali 3. stoletja n. št.

1968

22. junija otvoritev nove trgovine »Železnina« Trgovskega podjetja Sevnica, tedaj največje trgovine v občini in Posavju.

1969

6. junija odprta trgovina Elektrotehna, tedaj največja specializirana trgovina elektrotehničnega materiala v Posavju.

1969

8. junija velika proslava v počastitev 100-letnice slovenskega tabora v Sevnici.

1969

31. decembra se iz sevniškega gradu prvič oglasi v eter Radio Sevnica.

1970

Poleti dograjena nova klavnica Kmetijskega kombinata Zasavje ob Drožanjskem potoku

1970

12. novembra odprt prvi namensko zgrajen otroški vrtec pri osnovni šoli.

1970

Podjetje Lisca je zgradilo novo industrijsko stavbo, s svojimi 10.000 m² površine tedaj največjo v Posavju.

1970

V začetku leta se Mizarska produktivna zadruga preimenuje v podjetje Stilles.

1971

22. aprila ustanovljena Obrtna zadruga Bohor Sevnica. Delovala do stečaja junija 1992.

1971

13. novembra sta bila odprta nov zdravstveni dom in lekarna, zgrajena z občinskim samoprispevkom.

1972

24. junija odkrit spomenik kmečkim uporom ob 400-letnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora. Načrte izdelal arh. Franc Filipčič, kiparsko okrasje Rudi Stopar.

1972

Sevniški rokometaši postanejo republiški rokometni prvaki, ki se s tem naslovom uvrstijo v II. zvezno ligo zahod - največji dosežek sevniškega rokometa doslej.

1973

Novembra živinsko sejmišče pod Vrtačo prestavljeno poleg klavnice kmetijskega kombinata.

1974

S 1. januarjem postane vrtec samostojni vzgojno-varstveni zavod Ciciban.

1974

S 1. januarjem  postane pomožna osnovna šola samostojni izobraževalni zavod, kasneje poimenovana Osnovna šola Ane Gale.

1974

9. februarja ob hotelu Ajdovec odprto štiristezno avtomatsko kegljišče z najsodobnejšo švicarsko opremo po brezvrvičnem sistemu, prvo te vrste v Jugoslaviji.

1974

Ustanovljen Zavod za kulturo in prosveto Sevnica. Deloval do razpusta leta 1989.

1974

Jeseni zaradi razvoja sevniške tekstilne industrije odprta Poklicna šola konfekcionarske smeri.  Leta 1982 se preimenuje v Srednjo tekstilno šolo Sevnica.

1974

Do novembra dokončana razširjeno pokopališče in nova mrliška vežica.

1975

27. aprila odprt nov železobetonski cestni most čez Savo med Sevnico in Dolenjim Boštanjem.

1976

Maja odprto prenovljeno dvorano v gasilskem domu preimenujejo v kulturno dvorano.

1976

Junija se Kolodvorska restavracija po do- in prezidavi preimenuje v Hotel Ajdovec.

1976

17. julija ustanovljeno Društvo samostojnih obrtnikov občine Sevnica, današnja Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica.

1977

21. maja otvoritev novih prostorov Pošte na Trgu svobode, ki se preseli iz trga.

1977

6. novembra pri sevniški klavnici odprta nova stavba Veterinarske postaje Sevnica, enota Posavskega veterinarskega zavoda Brežice.

1977

Novembra se kino iz doma TVD Partizan preseli v kulturno dvorano v gasilskem domu.

1978

19. marca ustanovljena Delavska pihalna godba pri Gasilskem društvu Sevnica.

1979

Otvoritev novega centralnega vrtca na obrobju blokovskega Naselja heroja Maroka.

1979

Jeseni odprt novozgrajeni dom upokojencev v središču mesta, enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

1980

8. novembra otvoritev do- in nad- zidane stavbe Osnovne šole Sava Kladnika.

1981

Jeseni podrli stari lesenoželezni most čez Savo med Sevnico in Radno.

1981

13. novembra uradno odprt 7 km dolg vodovod izpod Lisce po dolini Sevnične v mesto.

1985

1. junija otvoritev novega plavalnega bazena, zgrajenega s krajevnim samoprispevkom.

1986

14. novembra na Savski cesti odprta nov Kmetijski oskrbovalni center Mercator kmetijskega kombinata Sevnica in skladišče občinskih blagovnih rezerv.

1987

Zgrajen prizidek k zdravstvenem domu za skladišče republiških blagovnih rezerv.

1988

Dograditev sodobne avtobusne postaje Sevnica.

1988

Na mestu porušenega kompleksa stavb »Kruljevina« v starem mestnem jedru zraste nova stanovanjsko-trgovska stavba.

1989

21. januarja z odlokom občinske skupščine ukinjeno delavsko-vaško naselje Šmarje in priključeno naselju Sevnica.

1989

Začetek gradnje novega hotelsko-trgovskega centra v novem delu Sevnice, ki je v celoti dograjen šele konec devetdesetih let. Prostore dobijo Ljubljanska banka, trgovine Lisca, Jutranjka, Sevničanka, Fenix, knjižnica, restavracija Paradiž, pošta, foto Asja, CSD idr.

1990

Novembra narasla Sava poplavi nižjeležeče dele mesta.