Medobčinski inšpektorat

 

Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO)

 

Martin Cerjak, vodja SPO
naslov: CKŽ 15, 8270 Krško
T: 07/49 81 380
E: martin.cerjak@krsko.si

Tajništvo
T: 07/ 49 81 381
fax: 07/ 49 81 379
E: spo.krsko@krsko.si

Gregor Novak, inšpektor,
T: 07/49 81 382
gregor.novak@krsko.si

Mladen Arnšek, višji nadzornik,
T: 07/ 49 81 382
E: mladen.arnsek@krsko.si

Aleš Budna, redar
T: 07/ 49 81 381
E: ales.budna@krsko.si

Danilo Božič, redar,
T: 07/ 49 81 381
E:danilo.bozic@krsko.si

uradne ure:
ponedeljek in sreda,
9.00-11.00 ure

 

Informacijske pisarne občin ustanoviteljic:

Občina Bistrica ob Sotli,
Ana Bercko
T: 03/ 800 15 13

Občina Brežice, Mateja Germovšek
T: 07/ 499 15 15

Občina Krško, Robert Grošelj,
T: 07/ 49 81 314

Občina Radeče, Brigita Stopar,
T: 03/ 56 80 800

Občina Sevnica, Alenka Mirt,
T: 07/ 81 61 232

Z delovanjem je 4. maja 2009 začel Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica.

Skupni prekrškovni organ, ki so ga z odlokom ustanovili Občinski sveti petih občin, opravlja upravne in strokovne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, naloge komunalnega nadzorstva ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi na tem področju.

Nadzor nad spoštovanjem predpisov s strani fizičnih in pravnih oseb bo potekal na področju mirujočega prometa v naseljih, pri parkiranih in zapuščenih vozilih, urejanju in vzdrževanju ulic, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti ter drugih javnih površin. Organ nadzoruje tudi varen in neoviran cestni promet v naseljih, skrbi tudi za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, izvaja nadzor nad čiščenjem javnih površin, nad zimsko službo, obratovanjem gostinskih obratov in še nekaterih ostalih, v odloku, določenih nalog.

Inšpekcijsko nadzorstvo, komunalno nadzorstvo in delo občinskih redarjev poteka v skladu z letnim planom, ki ga bodo potrdili župani občin ustanoviteljic ter na podlagi mesečnega in tedenskega razporeda dela za posamično občino, prav tako bo delo potekalo tudi na osnovi prijav in vlog občanov.

Sredstva za delo organa zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine. Občina Krško bo tako sredstva zagotavljala v deležu 34,9%, občina Brežice 33%, Občina Sevnica 23%, Občina Radeče 6% in 1,9% Bistrica ob Sotli. Upravičene materialne stroške bo v višini 50% financirala tudi država.

Občine ustanoviteljice so sredi leta 2009 Skupni prekrškovni organ preimenovale v Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

 


Januar 2010

Na območju občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je začel delovati medobčinski redar, ki je uspešno opravil predpisano usposabljanje ter pridobil formalne pristojnosti ukrepanja na področju delovanja redarstva.

V prvi fazi (predvidoma v januarju in začetku februarja 2010) bo delovanja redarja usmerjeno v preventivno akcijo nadzora nepravilnega parkiranja, zlasti v mestnih središčih ter drugih mestnih območjih, kjer nepravilno parkiranje posameznikov povzroča največ težav občanom, v tej fazi bo redar kršitelje opozarjal s pisnimi opozorili, v katerih bodo navedeni prekrški ter višina predpisane globe. V naslednji fazi (predvidoma v drugi polovici februarja 2010) pa bo redar opravljal nadzor ter izrekal vse ukrepe v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi v zakonodaji, kar pomeni tudi izrekanje glob kršiteljem.

Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ pri svojem delovanju sodeluje tudi s Policijo, zlasti pri posredovanju izkušenj Policije na področjih dela, ki so tudi v pristojnosti redarstva (mirujoči promet, javni red in mir), glede na problematiko v posameznih občinah bodo dogovorjene tudi skupne akcije.

Občanom svetujemo, da upoštevajo zakonodajo ter prometno signalizacijo ter tako prispevajo v ureditvi razmer, predvsem v mestnih središčih ter se izognejo sankcijam, ki sledijo ugotovljenim prekrškom.

 

Predpisi ki urejajo delovanje medobčinskega inšpektorata :

O D L O K o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Ur.l RS št. 76/19)

 

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica izvaja nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem naslednjih predpisov Občine Sevnica:

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, TURIZEM:

- Odlok o organizaciji in načinu opravljanja avto-taksi prevozov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 16/03)

- Odlok o turistični taksi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/99)

- Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v Sevnici (Uradni list RS, št. 25/09 - UPB)

- Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 25/09-UPB)

OKOLJE IN PROSTOR:

- Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov (Uradni list RS, št. 64/00)

- Odlok o plakatiranju v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05, 77/09)

- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 106/09)

- Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 10/99, 13/00, 106/05)

- Odlok o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99, 77/09)

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/09)

- Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 84/06)

- Odlok o zaščiti in zavarovanju vodnega vira z vrtino KRM – 1/98 pri Krmelju (Uradni list RS, št. 102/00)

- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje (Uradni list RS, št. 71/98)

- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino BPV – 1/98 v dolini Blanščice, na območju Krajevne skupnosti Blanca (Uradni list RS, št. 16/00)

- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož (št. 96/02)

- Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 37/08)

- Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/06-UPB, 78/09)

- Odlok o urejanju in varstvu okolja v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95, 28/03)

- Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Sevnica

(Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90 in 27/90)

- Odlok o komunalnem nadzoru v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 54/95)

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/07)

- Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj (Uradni list RS, št. 88/07)

- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08)

SPLOŠNE ZADEVE:

- Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/05, 41/09-popravek)

- Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 41/09)