Obrazci in vloge

 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI


Turistična taksa - prenočitve gostov

SOBODAJALSTVO oblike registracije, dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti

Navodila za plačilo turistične in promocijske takse - prenočitve gostov

Poročanje o gostih in prenočitvah - vsebinska navodila portal AJPES

Obratovalni čas gostinskega obrata

Navodilo za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata(kmetije)

Navodilo za plačilo takse za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata

Obrazec - Obratovalni čas gostinski obrat – kmetija

Navodilo za prijavo podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata(kmetije) ob izrednih priložnostih

Obrazec - Podaljšan obratovalni čas ob izrednih priložnostih

Ostalo

Obrazec - vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln

Zapisnik Oddelka za gospodarske dejavnosti

 

GRADNJA, OKOLJE IN PROSTOR


Lokacijska informacija za gradnjo

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Zahteva za izdajo mnenja (pdf)

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (pdf)

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora v OPN občine Sevnica

Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Izdaja dokazila o spremembi namembnosti zemljišča

Vloga za izdajo izjave občine o predkupni pravici - ponudba za prodajo nepremičnine

Soglasje h gradnji nezahtevnega objekta

Soglasje k  projektnim  rešitvam

Komunalni prispevek - vloga

Pojasnila o postopku in načinu izračuna komunalnega prispevka

Informativni izračun komunalnega prispevka

Vloga za spremembo zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje petih let od vselitve

 

JAVNE POVRŠINE


Vloga za uporabo javnih površin

Vloga za dovoljenje za čezmerni hrup

Vloga  za služnostno pravico

 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI


Vloga za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka

Vloga za dodelitev enkratne občinske denarne pomoči

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov