Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. - Šmarje

 

Predlog prostorskega akta

 

A Odl_NPB ZN IC Sevnica_1MSB_p


B Pril_SD ZN IC Sevnica_1MSB_p


G0_1 SD ZN IC Sevnica_ obmocje 1_1 TTN in DOF


G0_1 SD ZN IC Sevnica_ obmocje 1_2 PA in DKN


G0_1 SD ZN IC Sevnica_ obmocje 1_3 GN


G0_1 SD ZN IC Sevnica_ obmocje 2_vplivi in povezave


G1_1 SD ZN IC Sevnica_zbirna_do_ 3_1 UE


G1_1 SD ZN IC Sevnica_zbirna_do_3_2 ureditvena


P4_1_SMERNICE _IC Sevnica


P4_2 prva mnenja_SD ZN IC Sevnica


P6_ 2 povzetek za javnost_vzorec_SD ZN9_2


P8_1 IZHODIŠČA za pripravo SD ZN IC Sevnica_poziv smernice in okolje


P8_1 IZHODIŠČA za pripravo SD ZN IC Sevnica_poziv smernice in okolje_P1 in P2


P8_2 IZHODIŠČA_dopolnitev kultura_SD ZN IC Sevnica_čistopis


P8_2 IZHODIŠČA_dopolnitev kultura_SD ZN IC Sevnica_Priloga_StrokPodl

 

 

Javna razgrnitev

 

Sklep o javni razgrnitvi

Obvestilo o javni razgrnitvi

Povzetek za javnost

Območje SD ZN na DOF

Območje in EU na DKN in OPN

Geodetski načrt

Dejavnosti po ožjih zazidalnih območjih

Ureditvena situacija

Vplivi in povezave

Odločba CPVO in NE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlok o občinskem zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - neuradno prečiščeno besedilo

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Sevnica - območja II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9)

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

Grafični prikaz 3

Grafični prikaz 4 - vplivi in povezave

Grafični prikaz 5 - dejavnosti po ožjih zazidalinih območjih

Grafični prikaz 6

SMERNICE s področja upravljanja z vodami za pripravo SD ZN industrijska cona Sevnica - območja II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9)

Odločba

Sklep o pripravi (izhodišča)za pripravo sprememb in dopolnitevOdloka o zazidalnem načrtu industrijske cona Sevnica- območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)

Sklep o pripravi (izhodišča)za pripravo sprememb in dopolnitevOdloka o zazidalnem načrtu industrijske cona Sevnica- območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9) - fotografije območja

Dopolnitev s področja varstva kulturne dediščine - izhodišča za pripravo

Strokovna podlaga –analiza prostora in sprejemljivost posegov z vidika varstva kulturne dediščine

Pooblastilo Občine PN

Vloga_mnenje_SD ZN IC Sevnica