POVABILO K
SODELOVANJU

KAJ JE PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

OBMOČJA, KRITERIJI
TER KVOTE

KAKO
SODELOVATI

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

Povabilo k oblikovanju proračuna Občine Sevnica za leto 2021

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Temeljni finančni dokument delovanja lokalne skupnosti je občinski proračun, ki usklajuje potrebe in izzive aktualnega časa. Odlok o proračunu Občine Sevnica z vsemi vsebinskimi dokumenti, se za vsako prihodnje leto analitično pripravlja že leto prej, na temelju znanih potreb, zakonskih nalog ter po analizi predlogov in pobud ter temeljitem pregledu s strani občinskega sveta, vseh delovnih teles občinskega sveta, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.

Občinski proračun vsebuje vire za zagotavljanje izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij predšolske in šolske vzgoje, socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture ter gospodarjenja z občinskim premoženjem. Poleg naštetega je cilj lokalne skupnosti izvajanje investicijskega cikla v obliki naložb. Nekateri projekti so izvedbeno in finančno letne narave, nekaj pa je obsežnejših in zahtevajo večletno načrtovanje, usklajevanje, vodenje, izvajanje in financiranje. Vse naložbe pa so načrtovane v dokumentu, ki ga imenujemo Načrt razvojnih projektov in je dolgoročni akt občinskega proračuna.

V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2021. Odziv je bil velik, tudi dokaj organiziran s strani nekaterih bivanjskih skupnosti, zato se te dni izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud. Letos želimo s tovrstno pozitivno prakso nadaljevati, zato ponovno razpisujemo projekt participativnega proračuna. Gre torej za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločate občanke in občani s svojimi predlogi, ki bodo po vašem mnenju pomemben kamenček v mozaiku ustvarjanja prijetnega bivanja v domačem kraju in občini.

V nadaljevanju je pojasnjenih več informacij – vljudno vabljeni k sodelovanju.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk, župan