Elaborat lokacijske preveritve širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP BL 28.od

 


Tekst elaborata


1_LP


2_LP


3_LP


1461 mnenje MOP z dodeljeno ID