Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II

 

Izhodišča za pripravo SD OPPN 3

Sklep o postopku priprave SD OPPN 3

Pooblastilo DEMIDA

dodelitev_id_pa_1340_P

Sklep objavljen v Uradnem listu RS

Tekstualni del

Geodetsko zazidalna situacija

Situacija infrastrukture