Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II

 

Osnutek

 

1. Tekstualni del_osnutek

2. Izsek iz OPPN

3. Vplivno območje

4. Prometna, komunalna in energ. situacija

5. Geodetsko zazidalna situacija

6. Prereza

7. Vizualizacija prostora

--------------------------------------------------------------------------------

Odločba ministrstva za okolje in prostor

Izhodišča za pripravo SD OPPN 3

Sklep o postopku priprave SD OPPN 3

Pooblastilo DEMIDA

dodelitev_id_pa_1340_P

Sklep objavljen v Uradnem listu RS

Tekstualni del

Geodetsko zazidalna situacija

Situacija infrastrukture