Katalog informacij javnega značaja Občine Sevnica

 

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

OBČINA SEVNICA

Izdajatelj kataloga :

 

Občina Sevnica

Naslov:

 

Glavni trg 19 a

Pošta:

 

8290 Sevnica

Telefon:

 

07 81-61-200

Fax:

 

07 81-61-210

E-pošta:

 

obcina.sevnica@siol.net

Župan:

 

Srečko Ocvirk

Odgovorna uradna oseba:

 

Srečko Ocvirk, župan

Datum prve objave kataloga:

 

23.05.2011

Datum zadnje spremembe kataloga:

 

17.01.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

http://www.obcina-sevnica.si/informacije/katalog-informacij-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga:

 

katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu občine Sevnica v času uradnih ur

Pravna podlaga:

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine:

Delovno področje občine:

 

katalog pristojnosti občin

Organi občine:

 

župan, občinski svet, nadzorni odbor,

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

Kabinet župana
Splošna služba
Oddelek za družbene dejavnosti
Oddelek za finance
Oddelek za okolje in prostor
Oddelek za gospodarstvo

Organigram:

 

povezava

 

2.b Kontaktni podatki oseb pristojnih za posredovanje informacij : povezava

Pristojne osebe:

 

Lidija Udovč
Alenka Mirt
Mojca Sešlar
Vlasta Marn
Roman Perčič
Vlasta Kuzmički

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

katalog lokalnih predpisov občine

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

-

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

povezava

 

 

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

povezava na predloge predpisov v gradivu za tekočo sejo občinskega sveta

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

povezava

 

 

2.e Seje občinskega sveta

Sklepi sej občinskega sveta:

2010-2014, 2014-2018,
2018-2022

Zapisniki sej občinskega sveta :

2010-2014, 2014-2018,
2018-2022

 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

povezava

Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih:

povezava

 

 

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

 

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Javna naročila Občine Sevnica

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

naprej >