Katalog informacij javnega značaja Občine Sevnica - stran 2

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

   

Ime evidence:

   

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

   

21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

   

Ime evidence:

   

Evidence občinskega redarstva

Normativna podlaga:

   

28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO)
CKŽ 15, 8270 Krško

   

3.

   

Ime evidence:

   

Register stanovanj v lasti občine

Normativna podlaga:

   

154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

   

Ime evidence:

   

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

   

13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je pri zunanjem izvajalcu - upravniku nepremičnin Terca d.o.o. Šentrupert

   

5.

   

Ime evidence:

   

Evidenca o izdanih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

   

203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO)
CKŽ 15, 8270 Krško

   

6.

   

Ime evidence:

   

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine

Normativna podlaga:

   

71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

   

Ime evidence:

   

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

   

35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

   

Ime evidence:

   

Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine

Normativna podlaga:

   

3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

   

Ime evidence:

   

Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev

Normativna podlaga:

   

45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

   

Ime evidence:

   

Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču

Normativna podlaga:

   

23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežih krajevnih skupnosti in pri izvajalcih

   

11.

   

Ime evidence:

   

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga:

   

56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

-

Dostop do evidence:

   

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

< nazaj                                                                                          naprej >