GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO

OKOLJE FINANCE SPLOŠNE
ZADEVE
INTERNI
PREDPISI
DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

 

Predpisi - kultura, šolstvo, šport, sociala

Zadnji popravki: 06.01.2021

Kultura

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, (Ur. l. RS 46/14)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur.l.RS 93/20)

Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice (Ur.l. RS 43/14)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (Ur. l. RS 57/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Ur. l. RS 66/19)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, (Ur. l. RS 97/20)


Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS 29/13)

Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture, (Ur. l. RS 44/06)

Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica, (Ur. l. RS 105/15)

Letni program kulture 2017

Letni program kulture 2018

Letni program kulture 2019

Letni program kulture 2020

 

Šolstvo

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (Ur. l. RS 57/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, (Ur. l. RS 80/13)

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov Občine Sevnica,(UPB), (Ur. l. RS 46/15)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, (Ur. l. RS 17/16)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, (Ur. l. RS 9/17)

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 22/13)

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (Ur. l. RS57/13)

 

 

Šport

 

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 11/18)

Letni program športa 2018 1. obravnava 1.12.2017

Letni program športa 2018 2. obravnava 15.2.2018

Letni program športa 2019

Letni program športa 2020

Cenik za uporabo športnega doma Sevnica z dne 7.10.2019

 

Mladina

 

Strategija za mlade v občini Sevnica 2019-2024

Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 105/15)

 

Sociala, zdravstvo

 

Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, (Ur. l. RS 61/05)

Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, (Ur. l . RS 80/20)

Pravilnik o sprejmu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici

Cenik stroškov bivanja v bivalni enoti na Kvedrovi 8 v Sevnici

Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 44/06)

Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica, (Ur. l. RS 36/92)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica, (Ur. l. RS 99/07)

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 105/15)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, (Ur. l. RS 76/10)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, (Ur. l. RS 1/20)

Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 100/13)

Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 14/19)

Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 79/19)

Popravek Sklepa o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 1/20)

Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2021, (Ur. l. RS 202/20)