GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO

OKOLJE FINANCE SPLOŠNE
ZADEVE
INTERNI
PREDPISI
DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

 

Predpisi - splošne zadeve

Zadnji popravki: 07.08.2020

 

Statut Občine Sevnica,(UPB), (Ur. l. RS 46/15)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 44/18)

Poslovnik občinskega sveta Občine Sevnica,(UPB), (Ur. l. RS 46/15)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 64/18)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS 43/15)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica, (Ur. l. RS 15/15)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika  Nadzornega odbora Občine Sevnica (Ur. l. RS 17/19)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sevnica, (Ur. l. RS 5/19)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, (Ur. l. RS 16/04)

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, (Ur. l.  RS 29/12)

Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 103/11)

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica, (Ur. l. RS 37/15)

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev iz namenske postavke transferi organizacijam v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 102/06)

Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (UPB2), (Ur. l. RS 27/10)

Odlok o priznanjih Občine Sevnica (UPB), (Ur. l. RS 25/09)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica, (Ur. l. RS 51/12)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)


Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)


Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, (Ur. l. RS 102/02)

Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UPB), (Ur. l. RS 78/05)

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, (Ur. l. RS 70/14)

Odlok o preimenovanju dela naselja Koludrje v Hinje, (Ur. l. RS 1/98)

Odlok o preimenovanju dela naselja Kamenica v Kamenško, (Ur. l. RS 109/01)

Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Hinjce, (Ur. l. RS 4/05)

Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Brezje, (Ur. l. RS 120/06)

Odlok o uvedbi samoprispevka v KS Tržišče, (Ur. l. RS 87/04)

Odlok o združitvi in preimenovanju dela naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče, (Ur. l. RS 19/08)

Odlok o spremembi območja naselja Zgornje Vodale in naselja Jeperjek ter preimenovanju dela naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol (Ur. l. RS 95/14)

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (UPB), (Ur. l. RS 25/09)

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 78/09)

Odlok o občinskih taksah  in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Ur. l. RS,  43/16 – UPB2)


O D L O K o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Ur.l RS št. 76/19)


Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Sevnica


Poslovnik o delu Razvojnega sveta regije Posavje

Pravilnik o sprejmu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici

Cenik stroškov bivanja v bivalni enoti na Kvedrovi 8 v Sevnici