28.07.2011

Posledice neurja v Krajevni skupnosti Šentjanž odpravljajo


 

Na širšem območju Kala pri Šentjanžu se je konec preteklega tedna razbesnelo neurje z močnim nalivom, ki je povzročilo veliko materialno škodo na cestni in komunalni infrastrukturi. Nekateri odseki lokalnih cest so bili nekaj časa neprevozni, deroča voda pa je poškodovala tudi vodovodno omrežje.

Zaradi velikih količin padavin so Glaviški potok, potok Hija in Grdi potok prestopili svoje bregove ter pri tem podirali drevesa, pretrgali glavni vodovod Kal - Krmelj, poškodovali vodovodno zajetje, električno napeljavo, povzročili so številne poškodbe na lokalnih cestah in javnih poteh ter na kmetijskih zemljiščih. Sprožila sta se tudi dva večja plazova in pri tem aktivirala star, že saniran plaz. Deroča voda je ogrožala tudi kletne prostore v Kladju pri Krmelju in stanovanjsko hišo na Svinjskem.

 

Poškodbe lokalnih cest in javnih poti


Največje poškodbe so nastale na lokalni cesti Šentjanž – Glaviški potok – Kal, kjer je na razdalji 4000 metrov voda Glaviškega potoka poškodovala in prekinila vodovodno omrežje, močno poškodovala most, vodovodni hram, odnesla številne mulde, bankine in sprožila dva večja plazova ter aktivirala star že saniran plaz.

Poškodovana je tudi lokalna cesta Kal – Podkal – Svinjsko, kjer je deroča voda odnesla makedamsko vrhnjo plast vozišča. Grdi potok je na omenjeni cesti poškodoval tudi cestne prepuste in kmetijska zemljišča ob potoku.

Nanosi in poškodbe vozišča so bili zabeleženi tudi na javnih poteh in sicer na relaciji Gradiški potok - Kladje – Gradec, kjer sta se sprožila dva plazova. Plaz se je sprožil tudi na ob javnih poteh Vodice – Ravne Leze in Kij – Gabrje – Osredek – Leščevje. Na omenjenih odsekih cest so močno poškodovane tudi bankine in mulde.

 

Hitra intervencija preprečila nastanek še večje škode

 

Službe za vzdrževanje cest so območje takoj zavarovale in izvedle interventne ukrepe za normalno prevoznost. Hitra intervencija Krajevne skupnosti Šentjanž je preprečila, da voda Grdega potoka, ki je ogrožala kletne prostore stanovanjske hiše Kladje pri Krmelju 13 in stanovanjsko hišo Svinjsko 33 ni povzročila večje škode na teh objektih in do zalitja prostorov ni prišlo.

V akcijo čiščenja, vzpostavitve prevoznosti posameznih cest in čiščenja prepustov sta se poleg vzdrževalcev cest vključili tudi Krajevna skupnost Šentjanž in Komunala Sevnica. Aktivirani so bili tudi lokalni gradbinci, da so z gradbeno mehanizacijo preprečili nastanek še večje škode. Komunala Sevnica je začasno že sanirala pretrgano vodovodno navezavo in omogočila nemoteno oskrbo s pitno vodo.

 

Materialna škoda je velika, trajna sanacija bo dolgotrajna

 

Na terenskem ogledu, kjer se je predsedniku krajevne skupnosti in koncesionarju za vzdrževanje lokalnih cest pridružil tudi župan Srečko Ocvirk, je bilo ugotovljeno, da je neurje povzročilo veliko materialno škodo na lokalni infrastrukturi.

Ocenjuje se, da bodo stroški za interventna dela po neurju za vzpostavitev normalne prevoznosti na lokalnih cestah, javnih poteh in na komunalni infrastrukturi znašali okrog 25.000 EUR. To je znesek, ki ne vključuje sanacije cestnih prepustov, sproženih plazov in vodovodnega omrežja. Glede na dejstvo, da so nastali plazovi večjega obsega, bo Občina Sevnica angažirala strokovnjaka geološke stroke, ki si bo plazove ogledal in podal poročilo.

Vzpostavitev prvotnega stanja brez večjih posegov kot so izgradnje kamnitih zložb ali celo izdelava pilotne stene, bo po izkušnjah iz preteklih let praktično nemogoče. Za nadaljnjo preprečevanje nastajanja škode bo potrebno cestne prepuste zamenjati z večjimi ter pristopiti k sanaciji mostov in plazov. Glede na ta dejstva se tako ocenjuje, da bodo stroški trajne sanacije nastale škode po neurju znašali prek 300.000 EUR. Večje poškodbe bodo najprej predmet strokovne obravnave pristojnih služb, k sanaciji pa se bo pristopilo po predhodno pripravljenih projektnih rešitvah.