06.12.2018

Ustanovna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Na Gradu Sevnica je včeraj, 5. decembra, potekala prva redna, ustanovna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, s čimer se je pričel nov štiriletni mandat 2018–2022 tega najvišjega organa delovanja lokalne skupnosti.

Uvodoma je bilo predstavljeno poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti s strani predsednika volilne komisije Antona Grilca. Sejo je do potrditve mandata župana, skladno s poslovniškim redom, vodil najstarejši izmed svetnikov Franc Pipan.

Sledilo je imenovanje začasne mandatne komisije, v katero so bili z glasovanjem soglasno potrjeni člani sveta Vincenc Knez, Miran Grubenšek in Rok Petančič. Mandatna komisija je pregledala poročilo Občinske volilne komisije o volitvah ter potrdila o izvolitvi svetnikov. Občinski svet je na predlog mandatne komisije z glasovanjem soglasno potrdil vse mandate.

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili soglasno potrjeni naslednji člani občinskega sveta: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc, Franc Pipan in Stanka Žičkar. Za predsednika je bil imenovan Božidar Groboljšek. Do naslednje januarske seje bo sledilo oblikovanje posameznih delovnih teles občinskega sveta.

Seja se je nadaljevala s potrditvijo ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti z župansko funkcijo. Srečko Ocvirk je v svojem prvem nagovoru v vlogi novega župana Občine Sevnica v mandatu 2018–2022 čestital članicam in članom sveta ob izvolitvi. Izrazil je prepričanje v dobro delo, sodelovalnost in upoštevanje vseh, ki participirajo pri razvoju občine.

Skladno s Statutom Občine Sevnica, na podlagi poročil Občinske volilne komisije in sklica župana Občine Sevnica bo ustanavljanje svetov vseh 11 krajevnih skupnosti potekalo v naslednjih dneh. Na posamičnih sejah bodo ustanovljeni sveti krajevnih skupnosti, člani se bodo seznanili z nalogami in pristojnostmi krajevne skupnosti ter s sodelovanjem z Občino Sevnica, izmed članov pa bodo izvoljeni predsedniki in podpredsedniki svetov.

Člani novega sestava Občinskega sveta Občine Sevnica so se v drugem delu seje seznanili s sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v prvem tromesečju naslednjega leta. Gre za tehnični akt zaradi še nesprejetega proračuna za leto 2019, katerega priprava se je pričela po izvedenih volitvah.