23.04.2019

Prometne posodobitve v Sevnici


Območje parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo sta prometno in tehnično neurejena, zato je Občina Sevnica pristopila k pridobivanju zemljišč ter k pripravi potrebne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev parkirišča, pločnika z javno razsvetljavo in novega avtobusnega postajališča. Predvidene posodobitve izhajajo iz usmeritev Celostne prometne strategije Občine Sevnica, sprejete v letu 2017.

V okviru investicije je predvidena ureditev parkirišča pri železniški postaji s hortikulturnimi ureditvami po prejetih kulturno-varstvenih pogojih ter s štirimi polnilnimi mesti za električna vozila, skladno s pogoji razpisa. Po pogojih razpisa, ki spodbuja ukrepe trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja, bo na tem parkirišču, ki bo pridobilo status P+R (»parkiraj in se odpelji«), po gradbeni preureditvi uveden tudi spremenjen režim parkiranja. Parkiranje bo tam tako dovoljeno uporabnikom javnega potniškega prometa.

Na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico bo zgrajeno novo avtobusno postajališče, ki bo lažje nudilo možnost povezovanja ter prestopanja z vlaka na avtobus in obratno. Investicija zajema tudi celovito obnovo obstoječega pločnika med sedanjo avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne razsvetljave območja ter preureditvijo sedanje avtobusne postaje v parkirišča za osebne avtomobile. V investicijski sklop spadajo tudi vse potrebne zaščite in preureditve komunalnih vodov.

Gre za dve investiciji oziroma dva projekta v skupni vrednosti 475.000 evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt »Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste–parkirišče pri Ž .P.« je sofinanciran v višini 136.480 evrov, projekt »Ureditev Kvedrove ceste pri Ž. P. Sevnica« pa je sofinanciran v višini 88.250 evrov. Preostali delež bo iz proračuna zagotovila Občina Sevnica. Vodilni izvajalec del je Kostak, d.d., iz Krškega.

S precejšnjimi prometnimi posegi bo na tem območju oviran in spremenjen prometni režim, zato vse uporabnike prosimo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje spremenjenih prometnih ureditev med izvajanjem del s predvidenim zaključkom še v letošnjem letu.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«