26.04.2019

6. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Člani občinskega sveta so na 6. redni seji, 24. aprila, obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018. Soglasno sprejetje zaključnega računa potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno načrtovanje minulega leta, uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega cikla ter je garancija za stabilno poslovanje vseh proračunskih uporabnikov.

Člani sveta so sprejeli sklep o oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine, ki so na osmih lokacijah v skupno 42 oddelkih. Na ceno ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Pri spremembi cen, ki so oblikovane glede na predloge vrtcev, gre v povprečju za okrog 4-odstotno povišanje na podlagi sporazuma glede plač v javnem sektorju.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2018, ki je imela v lanskem letu v povprečju 95 uporabnikov. Storitev, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica v višjem znesku, kot je to določeno z zakonom. Z okrog 72-odstotno subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno-varstvene storitve.

Poslovni načrt za leto 2019 je članom sveta predstavil Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica, ki bo tudi v prihodnje nadaljevala s kakovostnim izvajanjem vseh obveznih gospodarskih javnih služb, podpora obveznim službam pa je tudi tržna dejavnost.

Sledila je uskladitev cen komunalnih storitev, ki se na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe: za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. Izhodišča za pripravo korekcije cen temeljijo na računovodskih izkazih letnega poročila za preteklo in poslovnega načrta za tekoče leto, osnovno izhodišče pa je čim manjše poseganje v cene storitev, ob upoštevanju zahtev zakonodaje. Delež končne cene za uporabnika je preko subvencij zagotovljen iz občinskega proračuna. Zgoraj navedenim se je letos pridružila še nova, in sicer 24-urna dežurna služba v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti, za kar je bil prav tako potrjen elaborat z izračunom cene.

Poročilo o delu v preteklem letu je predstavila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica. Zavod opravlja dejavnosti na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda je organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, KŠTM Sevnica pa organizira tudi razne javne prireditve in upravlja z objekti, ki so v lasti občine. Močno prispeva k bogatitvi družbenega in družabnega življenja v najrazličnejših segmentih bivanja in delovanja občank in občanov.

Obravnavana sta bila tudi poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2018 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za leto 2019. Vsebino je predstavil direktor Anton Krajnc. Po opravljeni razpravi je občinski svet sprejel sklep, da zaradi negativnega poslovanja v lanskem letu podjetje in ustanoviteljica v roku šestih mesecev pripravita predlog rešitve za dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja, ki vključuje racionalizacijo znotraj poslovanja podjetja, povezovanje z javnimi podjetji z območja Sevnice, vključitev drugih dejavnosti ter analizo prodaje trgovskega in omrežnega dela dejavnosti.

Občinski svet se je seznanil z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020. Ker želi občinska uprava do oblikovanja končnega predloga proračuna za leto 2020 pridobiti še neposredne pobude s strani občank in občanov, je ideja v proračun uvesti vzvod participativnega proračuna. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občani s svojimi predlogi. Participativni del je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega denarja ter o načinu sodelovanja in podaje predlogov bo s 1. majem objavljeno na spletni strani Občine Sevnica, rok za podajo pobud pa bo do konca junija.

Med kadrovskimi zadevami so člani sveta soglašali k imenovanju Anite Šiško za direktorico Knjižnice Sevnica in podali pozitivno mnenje lokalne skupnosti Gusti Mirt za ravnateljico OŠ Krmelj.