31.05.2019

7. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Člani občinskega sveta so na 7. redni seji, 29. maja, sprejeli sklep o višini subvencije za socialno-varstveno storitev Pomoč družini na domu, ki jo izvaja sevniška enota centra za socialno delo. Predstavljena je bila metodologija izračuna cene storitve s strani Danice Božič, pomočnice v. d. direktorice Centra za socialno delo Posavje, Enote Sevnica. Gre za eno od socialnovarstvenih storitev v obliki organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Občina Sevnica bo tudi v letošnjem letu subvencionirala storitev v višjem znesku, kot je zakonsko določeno. Sprejeta je bila nekoliko povišana ekonomska cene storitve zaradi povišanja stroškov dela. Pri tem bo cena za uporabnike ostala enaka kot prej, razliko pa bo kril občinski proračun.

Sledila je predstavitev Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Gre za kompleksnejšo uskladitev strokovnih služb s ciljem poenostavitve postopkov, ki pa ne pomeni vsebinskih posegov v delo. Ustanoviteljice, občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica morajo odlok obravnavati na ravni vsake od posameznih občin.

Soglasno je bil sprejet predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Rebalans je potreben zaradi manjših korekcij, ki so posledica sodelovanja na javnih razpisih ter dinamike načrtovanja pridobivanja in porabe javnih sredstev.

Članom sveta so strokovne službe občine predstavile predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, ki je bil vsebinsko nazadnje spremenjen v letu 2000. Zaradi sprememb zakonodaje oziroma novih pravnih podlag uskladitev občinskega odloka temelji na enotnih zakonskih določilih države. Predpisane spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev postopkov pridobivanja podatkov in zaračunavanja nadomestila, plačevanje za vse objekte glede na dejansko rabo in uskladitev določenih oprostitev. Po opravljeni vsebinski razpravi so člani sveta podali dodatne predloge in pobude, ki jih bo občinska uprava proučila do naslednje seje, ko bo odlok obravnavan drugič.

Sprejet je bil še predlog manjših sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško na območju Lisce.