21.06.2019

Urejanje živih mej in obsek vejevja ob javnih površinah


V poletnih mesecih je rast najrazličnejših rastlin in grmovnic, ki krasijo obrobja parcel občank in občanov, zelo intenzivna. Z rednimi košnjami, obrezovanjem in prirezovanjem rastlin lahko vsak poskrbi za urejeno podobo svojega vrta, travnika, sadovnjaka, gozda ali žive meje in s tem pomembno prispeva k lepši splošni podobi kraja.

Kadar zasebna parcela meji na javno površino, to je pločnik, cesto ali drugo prometno površino, je zelo pomembno, da se vzdrževanju rastlin nameni še posebno pozornost. Previsoke in preveč razraščene žive meje, neobrezana drevesa in neurejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali kako drugače ovirajo cestni promet oziroma gibanje peščev in kolesarjev, predstavljajo varnostno tveganje za cestni promet.

V juniju in juliju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest izvaja košnje trave in vejevja. Pri izvajanju del zaposleni opažajo, da lastniki zemljišč, ki mejijo na lokalne ceste, predvsem na območju, kjer prevladujejo gozdne površine, vejevja ne odstranjujejo redno. Vejevje, ki močno posega čez rob meje resno ogroža varnost uporabnikov cestišča. Znatno nevarnost predstavljajo tudi poškodovana in nagnjena drevesa, ki se nagibajo nad cestišče. Le te je nujno potrebno odstraniti najkasneje to pričetka zime. Enako težavo predstavlja sadno drevje, ki se razrašča čez meje parcel in bi moralo biti obrezano že v spomladanskem času.

Prav zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu lastnike parcel, ki mejijo na javne površine, k urejanju zavezuje tudi Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Ur. list RS št. 29/13). Lastniki zemljišč so obvezani odstraniti vse veje grmičevja in dreves, ki posegajo v varovalni pas cestišča, to je najmanj 1 meter od roba ceste.

Preglednost cest, pločnikov in kolesarskih stez je ključna za varnost vseh udeležencev v prometu in tudi poglavitna skrb pri urejanju javnih zelenih površin. Obveza in odgovornost vsakega lastnika zasebnega zemljišča, ki meji na javno je, da enako mero pozornosti posveča tudi lastnim zelenim površinam.

V primeru neupoštevanja predpisov, ki urejajo to področje, so predvideni prekrškovni postopki. V izogib temu prosimo vse lastnike mejnih javnih površin, da pristopite k vzdrževanju svojih zemljišč in s tem pripomorete k lepši urejenosti kraja, kakor tudi poskrbite za večjo varnost udeležencev v prometu.